Правилник

П Р А В И Л Н И К

За организацията на работата и вътрешния ред в
Приюта за бездомни животни на Община Габрово

Приюта за бездомни животни при общината се изгражда на основание на чл. 41 ал.2 от ЗЗЖ. Същият се регистрира по чл. 137 ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Организационно, кадрово и финансово приюта се осигурява от Общинска администрация Габрово.
Кметът на общината назначава Управител на приюта осигурява ветеринарен лекар за ветеринарно медицинско обслужване на животните и изпълнителски кадри /шофьор-ловец, ловец и двама гледачи-охранители/ Същите работят съобразно изискванията на ЗВД и ЗЗЖ по утвърдени длъжностни характеристики.
Залавянето на безстопанствените животни се извършва от екип съставен от ловец и шофьор-ловец при спазване на изискванията на чл. 42 от ЗЗЖ.
Ветеринарният лекар приготвя спринцовките с упойващи средства и следи за работата с тях. При инциденти, блъснати от МПС, осакатени животни и др. ветеринарният лекар участва в екипа, ангажиран със случая. При случаи с особена обществена значимост и необходимост от присъствие на целият екип на терен транспортното обезпечаване на служителите се извършва с други, не специализирани автомобили на Общински инспекторат.
Инжектирането с упойващи препарати се извършва с техническо средство - инжектор, заводско предназначен за целта. Транспортирането на живи животни и трупове на животни се извършва със специално оборудван и обозначен автомобил на общината, чрез използване на специални клетки.

Заловените животни се приемат от ветеринарен лекар и гледач в приюта. След оценка на състоянието им и информацията за поведението им се назначават съответните ветеринарно медицински процедури. Същите се обезпаразитяват и настаняват свободно боксово на територията на приюта. Ветеринарномедицинската обработка се извършва в оборудван кастрационно манипулационен блок, отговарящ на изискванията за II категория ветеринарна амбулатория. Ветеринарният лекар издава паспорти на животните предназначени за задомяване и обществен надзор. Труповете на умрелите и евтаназирани животни се съхраняват временно в хладилна камера до предаването им на екарисаж съгласно изискванията на чл. 272 на ЗВД.
Настанените в приюта кучета се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс. За тях се прилагат програми за задомяване, обгрижване от граждани и природозащитни организации или предаване за отглеждане във временен приют на общината.

В приюта се водят и съхраняват следните документи:
1. Транспортни листи за заловените и предадени животни.
2. Амбулаторен дневник за заловените и предадени животни.
3. Регистър на настанените и освободени животни.
4. Декларации на надзорници по чл. 47 ал.3 от ЗЗЖ
5.Протоколи за предаване на собственици, надзорници и организации за стопанисване на обработените животни.
Имуществото, стоково-материалните ресурси и финансовите средства се водят на материално отговорно лице - Управителя на приюта съобразно наредбите и изискванията на общинска администрация.
Работното време на персонала се определя с трудови договори.
Свободният достъп за граждани се осъществява от 9.00 до 17.00 часа .
Редът за почистване на помещенията и храненето на животните е
следният:
1.Основно почистване cе прави eдин път дневно преди обяд.
2. Сухо почистване на екскременти при необходимост след обяд.
3. Обща дезинфекция-според указания на ветеринарния лекар.
4.Общи профилактични мероприятия-по указания на РВМС
5.Хранене-един път дневно /след обяд/ Нормативната дажба за хранене се утвърждава от наблюдаващият зам.-кмет на общината съобразно големината на наличните животни.
Нощната охрана се осъществява по график съставен от управителя на приюта.
Информация за предлаганите налични животни се публикува два пъти седмично в електронната страница за обяви на общината. Право да дават информация за работата на приюта имат Кмета, Зам.-кмета, Секретаря, Ръководителя на Общински инспекторат, Управителя на приюта.
Контрол по работата на приюта осъществяват Кмета, наблюдаващият зам.-кмет, ОБС Габрово и РВМС. Обществен контрол осъществяват упълномощени лица от природозащитните организации по чл. 57 на ЗЗЖ. Които подписват и документи като тpето лице.


Д-р Радослав Костов
Управител ПБЖ