Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. август 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. август


- През м. август 2011г. инспекторите от Общински инспекторат извършиха 102 проверки по жалби, молби и сигнали на граждани. Съставени са 18 бр. констативни протоколи с предписание и 12 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово – 1 бр. АУАН.
- Нарушения на разпоредбите на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово – 1 бр.
- Констатирани нарушения по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово – 4 бр. АУАН.
- Нарушения на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово – 2 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба за чистотата в Габровска община – 1 бр АУАН
- Констатирани нарушения на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово –
2 бр. АУАН
- Извършени са 12 проверки по изпълнение на Договор №515-БС-08/29.12.2008г. за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Габрово и 8 проверки по сигнали и жалби на граждани. Съставени са 7 бр. КП.
- По Закона за движение по пътищата, в частта „неправилно паркиране и престой”, през месеца са констатирани 279 нарушения. На част от нарушителите са съставени предупредителни протоколи, а на 191 водачи на МПС е наложена глоба с фиш. Общата стойност на фишовете за месеца е 5 700 лв. От тях в рамките на месеца са платени 63 фиша на стойност 1 920лв.
- На телефонен номер /070014410/ за сигнали на граждани през месеца са постъпили 111 сигнала:
- Сметосъбиране и сметоизвозване - 1 бр.
Замърсяване на публични площи - 4бр.
Пропадане на пътна настилка - 1 бр.
Домашни кучета - 1 бр.
Бездомни кучета - 14 бр.
Липсващи капаци на шахти - 1 бр.
Улично освтление - 44 бр.
Радио точки - 40 бр.
Шум, предизвикан от строително-ремонтни дейности - 3 бр.
Унищожаване на цветни лехи, чупене на клони и др. - 2 бр.

Общо - 111 бр.
По тях е взето отношение и в случаите, когато това е било необходимо, е върната обратна информация до подателите.

- На територията на град Габрово до настоящия момент са регистирани общо 967 домашни кучета, като 121 са домашните кучета с поставен микрочип.

- За м. август служителите от Приюта за безстопанствени животни /ПБЖ/ са заловили 55 кучета, 29 са кастрирани, 5 кучета са предадени на собственици/ осиновени/, 14 са под надзор на представители от сдружение за защита на животните, 6 са евтаназирани. Останалите кучета, след обработка, са върнати по местата, от които са заловени. Постъпили са 5 бр. жалби и 14 сигнала от граждани до Управителя на ПБЖ, по които е взето отношение съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Полезна информация за гражданите, желаещи да си осиновят домашен любимец от приюта!