Решения от № 201 до № 213

РЕШЕНИЕ № 201
20.09.2011 г.

Издаване на разрешителни за ползване на водни обекти – Рехабилитация на седем дерета, част от проект 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП”Околна среда 2007 – 2013 г.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. «б» от ЗВ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Дава съгласие кметът на Община Габрово да издаде разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за рехабилитация на дерета „Пазара“, „Топлика“, „ХЕИ“, „Мир“, „ВиК“, „Маркотея“ и „Бялката“, част от проект 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, финансиран от ОП ”Околна среда 2007 – 2013 г.”, в дере BG1YN900R015, на основание чл.52, ал.1, т.3, буква «б» от Закона за водите и по реда на същия закон.


РЕШЕНИЕ № 202
20.09.2011 г.

Одобряване на една паралелка в X клас на СОУ „Отец Паисий”, гр. Габрово, с брой ученици под установения с Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, минимум, за учебната 2011/2012 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Одобрява за учебната 2011/2012 година една самостоятелна паралелка в Х /десети/ клас с 16 /шестнадесет/ ученици на Средно общообразователно училище „Отец Паисий”, гр. Габрово.


РЕШЕНИЕ № 203
20.09.2011 г.

Изменение на Решение № 155 от 21.07.2011 г. на Общински съвет – Габрово – за одобряване на паралелки от общинските училища, с брой ученици под установения с Наредба № 7 от 29.12.2000 г., минимум, за учебната 2011/2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на МОМН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена и във връзка с последвало предложение от директора на Основно училище „Цанко Дюстабанов”, гр. Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Изменя свое Решение № 155 от 21.07.2011 г., както следва:
В т. 1
БИЛО:
Одобрява за учебната 2011/2012 година паралелките, с брой ученици под установения минимум в общинските училища, както следват:
Основно училище „Цанко Дюстабанов”, гр. Габрово
ІІ клас – една паралелка с 11 /единадесет/ ученици;
VI „а” клас – една паралелка с 15 /петнадесет/ ученици;
VI„б” клас – една паралелка с 16 /шестнадесет/ ученици;
VIІІ клас – една паралелка с 11 /единадесет/ ученици;

СТАВА:
Одобрява за учебната 2011/2012 година паралелките, с брой ученици под установения минимум в общинските училища, както следват:
Основно училище „Цанко Дюстабанов”, гр. Габрово
ІІ клас – една паралелка с 10 /десет/ ученици;
VI „а” клас – една паралелка с 14 /четиринадесет/ ученици;
VI„б” клас – една паралелка с 16 /шестнадесет/ ученици;
VIІІ клас – една паралелка с 10 /десет/ ученици;


РЕШЕНИЕ № 204
20.09.2011 г.

Преобразуване на Целодневна детска градина „Първи юни” гр. Габрово, ул. Мирни дни № 1 в Обединено детско заведение „Първи юни”, гр. Габрово, ул. Мирни дни № 1 и разкриване на яслена група в Целодневна детска градина „Първи юни”

На основание чл. 10, ал. 8 на Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 на Правилника за прилагане на закона за народната просвета, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се преобразува Целодневна детска градина „Първи юни”, гр. Габрово, ул. Мирни дни № 1 в Обединено детско заведение „Първи юни”, гр. Габрово, ул. Мирни дни № 1, което да осъществява дейността си с 6 /шест/ групи: 1 /една/ смесена дневна яслена група за деца до тригодишна възраст и 5 /пет/ целодневни групи за деца от 3 години до постъпване в първи клас, в това число 1 /една/ група за деца със специални образователни потребности, считано от 01.11.2011 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала на яслената група в ОДЗ „Първи юни”, гр. Габрово да се уредят в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, като се спазят изискванията на чл. 14, ал. 1 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
3. Финансирането на яслената група до края на 2011 година да се обезпечи в рамките на бюджета за делегирани държавни дейности за функция „Образование” и функция „Здравеопазване” за 2011 година.
4. Възлага на Кмета на Общината в двуседмичен срок от приемането на настоящото решение да издаде Заповед за преобразуване на Целодневна детска градина „Първи юни”, гр. Габрово, ул. Мирни дни № 1 в Обединено детско заведение „Първи юни”, гр. Габрово, ул. Мирни дни № 1 и изпълни изискването на чл. 15, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета за обнародването и в „Държавен вестник”.


РЕШЕНИЕ № 205
20.09.2011 г.

Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово - първо четене

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

Приема на първо четене изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово както следва:

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ ІІ
ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Чл. 21, ал. 5
Било:
(5) За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, атракциони и други се събира такса на квадратен метър на ден - 0.50 лева.
Става:
(5) За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, атракциони и други се събира такса, както следва:
- за ползване за период до седем дни – 0,50 лв. на кв.м. на ден
- за ползване за период до двадесет дни – 0,25 лв. на кв.м. на ден
- за ползване над двадесет дни – 0,10 лв. на кв.м. на ден


РЕШЕНИЕ № 206
20.09.2011 г.

Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Приема на второ четене изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово както следва:

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ ІІ
ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
§ 1. Чл. 21,

Ал. 5 се изменя така:
(5) За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, и други атракциони се събира такса, както следва:
- за ползване за период до седем дни – 0,50 лв. на кв.м. на ден
- за ползване за период до двадесет дни – за първите седем дни по 0.50 лв. на кв.м. на ден, а от осмия до двадесетия ден по 0,25 лв. на кв.м. на ден
- за ползване над двадесет дни – за първите седем дни по 0.50 лв. на кв. м. на ден, от осмия до двадесетия ден по 0.25 лв. на кв.м. ден, а от двадесет и първия ден по 0,10 лв. на кв.м. на ден


РЕШЕНИЕ № 207
20.09.2011 г.

Участието на Община Габрово като партньор по проект „Демонстриране на ефективността на възобновяеми енергийни източници и създаване на интегриран туристически продукт, включващ информация по опазване на глобалната околна среда в Натура 2000 зони – местност Узана и „Витата стена”, община Габрово” (Договор № BUL/SGP/OP4/Y3/RAF/09/33), съфинансиран от Програмата за Малки Проекти на Глобалния Екологичен Фонд.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Дава съгласие върху част от сградата на Посетителски информационен център „Узана“, представляваща самостоятелен обект 14218.773.1.1 по КК и КР на гр. Габрово, актувана с Акт № 279/07.11.2006 г. за частна общинска собственост с обща площ 322 /триста двадесет и два/ кв.м., построена в ПИ 14218.773.1 по КК и КР на гр. Габрово, АОС № 1216/27.11.2008 г., и върху част от ПИ 14218.773.1 по КК и КР на гр. Габрово, АОС № 1216/27.11.2008 г. в непосредствена близост до ПИЦ «Узана» за монтиране на интегрирана система за използване на енергия от слъцето и вятъра за нуждите на същата по проект „Демонстриране на ефективността на възобновяеми енергийни източници и създаване на интегриран туристически продукт, включващ информация по опазване на глобалната околна среда в Натура 2000 зони – местност Узана и „Витата стена”, община Габрово” (Договор № BUL/SGP/OP4/Y3/RAF/09/33), съфинансиран от Програмата за Малки Проекти на Глобалния Екологичен Фонд.
2. Дава съгласие за участие в проекта на Община Габрово със собствен финансов принос в размер на 2000 /две хиляди/ лева. Средствата да бъдат осигурени от бюджета за 2012.
3. Утвърждава Споразумение между “Сдружение за устойчив туризъм Узана” и Община Габрово във връзка с изпълнението на решението по т.1 и т.2.
4. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото Решение.

Приложение: 1. Акт № 279/07.11.2006 г., АОС № 1216/27.11.2008 г. и скица № 7724 от КК
2. Проект на Споразумение


РЕШЕНИЕ № 208
20.09.2011 г.

Откриване на процедура за провеждане на публичeн търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово, представляваща Книжарница

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово, с АОС № 512 от 10.12.1997 г. и протокол образец 16/22.01.1980 г., представляваща Книжарница, разположена на партера в сградата, в топлата връзка между учебния корпус и физкултурния комплекс, в дясно от бюфета за продажба на закуски, с вход от западната страна на временната конструкция, с обща полезна площ от 18,60 кв.м., с право на ползване на санитарен възел, с предназначение – продажба на книжарски стоки и учебни пособия, за срок до 30.06.2016 г. Начална месечна наемна цена - 32,00 /тридесет и два/ лв. Върху наемната цена не се начислява ДДС.
2. Публичният търг да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово.
3. Задължава директора на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово, да открие процедурата за провеждане на публичен търг за отдаване под наем в срок до 1 /един/ месец, считано от датата на получаване на решението.


РЕШЕНИЕ № 209
20.09.2011 г.

Предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Общинска служба „Земеделие” за възстановяване на собствениците

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, алинея 2, точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, писмо №РД-07-1234/22.08.2011 на Общинска служба „Земеделие” – Габрово и протоколно решение номер1/29.12.2008 на комисия на ОДЗ, ОСЗ, Община Габрово и ДГС – Габрово в състав определен със заповед номер РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:


Предоставят се на Общинска служба „Земеделие” – Габрово следните имоти по землища, по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

1. землище Поповци

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ площ
068022
070066
069045
069040
091019
091036
091027
049015 В1025/21.01.1992
7140/21.02.2001

В0260/25.09.1991 6256/23.06.2011
6254/23.06.2011

3042/16.10.1996 068022
070066
069051
069040
091038


049015 0.203
3.063
1.110
2.395
3.619


1.150 069052
069050
069049 0.233
0.355
1.035

2. землище Мичковци

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
074018 Ь1212/26.02.1992 2784/17.06.1996 074018 1.446

3. землище Лесичарка

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
018149
018151
009247 Ь854/12.02.1992 8259/14.07.2011 018153
018155
009255 0.400
2.400
3.000 018154
018152
018156
009254
009256 1.433
0.247
2.245
6.546
0.755

4. землище Смирненски

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
14218.320.212
14218.318.220
14218.320.316
14218.321.149
14218.327.343
14218.327.303
14218.318.190
14218.317.57
14218.317.56
14218.317.55
14218.317.54 1278/16.12.1991


1970/29.01.1992 3359/19.05.1997


3359/19.05.1997 14218.320.392
14218.318.220
14218.320.316
14218.321.149
14218.327.343
14218.327.303
14218.318.190
14218.317.132 1.200
0.843
2.249
2.501
5.353
2.711
0.600
0.623 14218.320.391


14218.317.57
14218.317.56
14218.317.55
14218.317.54 2.375


2.536
0.968
0.183
2.968

5. землище Гачевци

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
14218.257.22
14218.285.19

14218.282.68
14218.282.154 492/09.10.1991 6176/17.03.2010 14218.275.127
14218.282.20
14218.282.28
14218.282.209
14282.282.207 0.500
3.600
2.102
0.200
2.000 14218.275.22
14218.282.19

14218.282.68
14218.282.154 1.827
4.045

0.439
1.895

6. землище Габрово

Данни от протокол 1 Данни за собственика остатък
имот по чл. 19 Пр. Вх. №| №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Новообразуван имот. №| площ Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ Площ
142148.33.20
14218.138.362
14218.138.512
14218.33.35
14218.33.36
14218.83.14
14218.74.55 70442/25.03.2010
70470/24.06.2011
4528/02.06.1992
4377/29.05.1992

7343/13.06.2007
194/10.09.1991 НА45/1964
НА133/1958
3184/16.01.1997
51/28.12.1992

5938/15.06.2007
105/23.02.1993 14218.33.515
14218.138.362
14218.138.516
14218.33.517

14218.83.15
14218.74.520 2.000
0.700
7.899
1.070

3.329
0.768 14248.33.20

14218.138.512


14218.83.14
14218.74.512
14218.74.55 0.892

7.948


1.381
0.628
2.374


РЕШЕНИЕ № 210
20.09.2011 г.

Актуализация бюджета на Община Габрово за 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2011 г., съгласно приложение № 1, неразделна част от Решението.
2. Приема актуализация на бюджета на Общински спортни имоти за 2011 г.по параграфи, както следва:
§ 0100 Заплати на персонала по трудови правоотношения – завишение с 2250 лв.
§ 0200 Други възнаграждения и плащания за персонала – завишение със 700 лв.
§ 0500 Осигурителни вноски от работодателя – завишение с 680 лв.
§ 1016 Вода, горива, енергие – завишение с 11370 лв.
§ 5200 Придобиване на ДМА – намаление с 15000 лв.
3. Приема актуализация на собствен бюджет на община Габрово за 2011 г. по параграфи, както следва:
§ 5200 „Придобиване на ДМА” – завишение с 16299 лв.
§ 1015 „Материали” – намаление с 3799 лв.
§ 1020 „Външни услуги” – намаление с 12500 лв.
4. Възлага на Кмета на общината да отрази приетите промени на бюджета по съответните разпоредители, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация

Приложение: Актуализация на инвестиционна програма м. Септември 2011 г.


РЕШЕНИЕ № 211
20.09.2011 г.

Одобряване на една паралелка в VIII клас на СОУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово, с брой ученици под установения минимум с Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2011/2012 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

Одобрява за учебната 2011/2012 година една паралелка в VIII /осми/ клас с 16 /шестнадесет/ ученици на Средно общообразователно училище „Райчо Каролев”, гр. Габрово.


РЕШЕНИЕ № 212
20.09.2011 г.

Удостояване на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” с Почетен знак на град Габрово послучай 150 години от създаването й

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3, т. 3 от Статут за целите, принципите и критериите при обявяване официалните отличия на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Удостоява с почетния знак на Габрово:
Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” за особено големи заслуги в културното и образователно дело в Габрово, и във връзка със 150-годишнината от създаването й.


РЕШЕНИЕ № 213
20.09.2011 г.

Прекратяване възнаграждението на Божидар Христов Стойков, като общински съветник

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 1 от КСО, Общински съвет Габрово РЕШИ:


Прекратява считано от 27.09.2011 г. възнаграждението на Божидар Христов Стойков, като общински съветник в Общински съвет Габрово.