Решения от № 214 до № 215

РЕШЕНИЕ № 214
13.10.2011 г.

Възстановяване възнаграждението на Божидар Христов Стойков, като общински съветник

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 1 от КСО и Решение № 213/20.09.2011 г. на Общински съвет Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Възстановява считано от 10.10.2011г. възнаграждението на Божидар Христов Стойков, като общински съветник в Общински съвет Габрово.


РЕШЕНИЕ № 215
13.10.2011 г.

Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община Габрово и кметове на кметства – Драгановци, Поповци и Яворец.
На основание чл.42, ал. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 107 от КТ и чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Габрово Добрин Михайлов Савчев - заместник кмет, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
2. Определя размера на основното месечно трудовото възнаграждение на Добрин Михайлов Савчев - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Габрово, за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет на 1524 /хиляда петстотин двадесет и четири/ лева.
3. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Драгановци Калин Николаев Кинов – гл. инспектор в «Общински инспекторат», Община Габрово, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
4. Определя размера на основното месечно трудовото възнаграждение на Калин Николаев Кинов - временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Драгановци, за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет на 705 /седемстотин и пет/ лева.
5. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Поповци Севдалина Маринова Гатева – гл. специалист в отдел «Информационно обслужване и технологии», Община Габрово, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
6. Определя размера на основното месечно трудовото възнаграждение на Севдалина Маринова Гатева - временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Поповци, за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет на 705 /седемстотин и пет/ лева.
7. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Яворец Максим Маринов Маринов – ст. Експерт «Други дейности по жилищното строителство и териториалното развитие», Община Габрово, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
8. Определя размера на основното месечно трудовото възнаграждение на Максим Маринов Маринов.- временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Яворец, за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет на 705 /седемстотин и пет/ лева.