Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. октомври 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. октомври

- През м. октомври 2011г. инспекторите от Общински инспекторат извършиха 329 проверки по жалби, молби и сигнали на граждани. Съставени са 33 бр. констативни протоколи с предписание и 8 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово – 3 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово – 3 бр. АУАН.
- Констатирани нарушения на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово –
1 бр. АУАН.
Констатирани нарушения на разпоредбите на Наредба №2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово – 1 АУАН.

През месец октомври, служителите от Общински инспекторат при Община Габрово осъществяваха ежедневен контрол, по спазване изискванията на нормативните документи свързани с подготовката и провеждането на Местните избори и изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България
Инспекторите са премахнали над 190 агитационни материали на Партии, коалиции от партии и инициативни комитети, поставени в противоречие с чл. 134, ал.3 от Изборния кодекс и Заповед № 1822/21.09.2011г. на Кмет на Община Габрово.
Действията са следствие и от решенията на Общинската избирателна комисия – Габрово, на основание чл. 134, ал.7 от ИК.

- Извършени са 18 проверки по изпълнение на Договор №515-БС-08/29.12.2008г. за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Габрово и 5 проверки по сигнали и жалби на граждани. Съставени са 9 бр. КП.
- По Закона за движение по пътищата, в частта „неправилно паркиране и престой”, през месеца са констатирани 208 нарушения. На част от нарушителите са съставени предупредителни протоколи, а на 200 водачи на МПС е наложена глоба с фиш. Общата стойност на фишовете за месеца е 5 970лв. От тях в рамките на месеца са платени 42 фиша на стойност 1 090лв.

- На телефонен номер /070014410/ за сигнали на граждани през месеца са постъпили 161 сигнала:

Замърсяване на публични площи - 2 бр
Бездомни кучета - 9 бр.
Липсващи капаци на шахти - 3 бр.
Улично освтление - 69 бр.
Радио точки - 78 бр..

Общо - 161 бр.

По тях е взето отношение и в случаите, когато това е било необходимо, е върната обратна информация до подателите.

- През октомври служителите от Приюта за безстопанствени животни /ПБЖ/ са заловили 49 кучета, от тях 25 са кастрирани, 30 са под надзор на представители от Сдружение за защита на животните, 8 са евтаназирани. Останалите кучета, след обработка, са върнати по местата, от които са заловени. Постъпили са 2 жалби и 15 сигнала от граждани до Управителя на ПБЖ, по които е взето отношение съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

През месец октомври от „Приюта за безстопанствени животни” пет кученца намериха своя стопанин.

Полезна информация за гражданите, желаещи да си осиновят домашен любимец от приюта :