Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. ноември 2011 г.

Отчет за дейността на Общински инспекторат за м. ноември


- През ноември 2011г. инспекторите от Общински инспекторат извършиха 286 проверки по жалби, молби и сигнали на граждани. По време на проверките са съставени 25 бр. Констативни протоколи с предписание. С Актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ са констатирани 14 нарушения.
- За нарушения на разпоредбите на Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово са съставени 3 /три/ АУАН.
- За констатирани нарушения на разпоредбите на Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово, инспекторите са съставили 5 /пет/ АУАН.
- Констатирани са нарушения на разпоредбите на Наредбата за чистотата в Габровска община - 1 бр. АУАН.
- За нарушения на разпоредбите на Наредба №10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово са съставени 2 /два/ АУАН.
- Установени са две нарушения на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово, като на нарушителите са АУАН.
- Съставен е 1 /един/ АУАН за нарушение на разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

През ноември служителите от Общински инспекторат при Община Габрово извършиха 40 проверки за изясняване на обстоятелствата, декларирани по чл.15, ал. 5, касаещи освобождаване на физически и юридически лица от такса битови отпадъци, за техни имоти които не се използват. Резултатът от проверката показва, че 10℅ от гражданите са попълнили декларации с невярно съдържание.
На нарушителите са съставени АУАН от Дирекция МДТ – Габрово.

- Извършени са 21 проверки по изпълнение на Договор №515-БС-08/29.12.2008г. за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Габрово и 2 проверки по сигнали и жалби на граждани. Съставени са 21 бр. КП.
- По Закона за движението по пътищата, в частта „неправилно паркиране и престой”, през месеца са констатирани 280 нарушения. На част от нарушителите са съставени предупредителни протоколи, а на 114 водачи на МПС е наложена глоба с фиш. Общата стойност на фишовете за месеца е 3 190лв. От тях в рамките на месеца са платени 63 фиша на стойност 1 730лв.

- На телефонен номер /070014410/ за сигнали на граждани през месеца са постъпили 114 сигнала:

Замърсяване на публични площи - 2 бр
Бездомни кучета - 13 бр.
Липсващи капаци на шахти - 3 бр.
Улично освтление - 45 бр.
Радио точки - 51 бр..

Общо - 114 бр.

По тях е взето отношение и в случаите, когато това е било необходимо, е върната обратна информация до подателите.

- През октомври служителите от Приюта за безстопанствени животни /ПБЖ/ са заловили 67 кучета, от тях 28 са кастрирани, 22 са под надзор на представители от Сдружение за защита на животните, 15 са евтаназирани. Останалите кучета, след обработка, са върнати по местата, от които са заловени. Постъпили са 2 жалби и 9 сигнала от граждани до Управителя на ПБЖ, по които е взето отношение съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

През месец октомври от „Приюта за безстопанствени животни” три кученца намериха своя стопанин.

Полезна информация за гражданите, желаещи да си осиновят домашен любимец от приюта :