Решение № 1

 

РЕШЕНИЕ № 1
04.11.2011 год.


На основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и във връзка със Заповед № РД-02-01-157/31.10.2011 год. на областен управител на област Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

Избира Николай Цветанов Сираков за председател на Общински съвет Габрово, считано от 04.11.2011 година.

Приложение: Протокол от проведено тайно гласуване

 

Резултати от гласуването:
Брой на общинските съветници, регистрирани на заседанието – 33
Брой на общинските съветници, присъстващи на гласуването – 33

Гласуване:
За Николай Цветанов Сираков - 21 гласа