Анализ на здравословното състояние на децата от детските градини в Габрово / м. юни 2011 – м.юни 2012г./

29 Юни 2012, 12:06

Една от най-отговорните задачи на съвременното общество, а в частност на педагогическите и медицинските кадри е опазване здравето на подрастващите.Това налага решаването на следните задачи:

            1.Създаване и усъвършенстване на системата за здравословен начин на живот.

            2.Полагане основите на здравното възпитание на децата още в детските градини.

            3.Усъвършенстване работата с родителите с оглед формирането на висока здравна култура.

            При изследването на здравословното състояние на децата се направи оценка по следните направления:

І.Оценка на физическото развитие на децата по основните антропометрични показатели / ръст; тегло;гръдна обиколка/

ІІ.Изследване на физическите качества и дееспособност по определени показатели

ІІІ.Проучване по видовете заболявания при децата

ІV.Проследяване динамиката на заболеваемостта

V.Произход и честота на алергиите в детската възраст

            За тази цел бяха използвани следните методи:

1.Антропометричен метод

2.Физическа диагностика

3.Профилактичен преглед

4.Анализ на специализираната документация:

  • филтърна тетрадка
  • журнал за заразни заболявания
  • талони за проведени профилактични прегледи
  • журнал за динамиката на заболяванията в детските градини

Анализ на резултатите

­І.Показатели на физическото развитие /ръст, тегло, гръдна обиколка /

            Отчита се равномерно нарастване и минимални възрастови колебания. Със специфично забавяне в развитието са 12 деца, а с наднормено тегло – 57 деца.

ІІ.Физическото развитие и дееспособност на децата като цяло е според нормативните изисквания.И при двата пола оценката по наблюдаваните показатели е много добра.

ІІІ.Оценка на отделните групи заболявания

От подлежалите на профилактичен преглед 1740 деца са обхванати 1365.Най-често срещани заболявания сред децата от детските градини са хроничните възпаления на тонзилитите  и вегетацио аденоидея/гласните струни и гуша/  - 80 деца.През изтеклия период 47 деца са преболедували от пневмонии; 56 от хроничен бронхит и 15 от астма.Заболяванията от групата на неврозите, заекването, пикочо-половата система са 45 на брой. Деца със смущения в зрението са 52.

Общо заболяванията на децата в детските градини за този период са 280 броя.

ІV.Динамика на заболяванията

            Преобладават заболяванията на дихателните пътища, като най-разпространени сред децата са катарите на горните дихателни пътища следвани от тонзилити и бронхити. Най-висок е процентът през зимните месеци като средно месечно боледуват около 30% от всички деца, посещаващи детски градини.

            От заразните заболявания имаше по-масово боледували от варицела и скарлатина.Срещат се случаи на алергия към хранителни продукти и медикаменти.

            В детските заведения се създават и се възпитават умения и навици за чистота, навик за сън, хранене, обучение на игри, усвояване на умения, цветове, усет за чисто и хармонично здраво тяло.

V. Алергичните заболявания в деските градини са с тенденция за увеличаване/от медикаменти, хранителни продукти, прах, треви и дезинфекционни материали/.

            Медицинските специалисти в детските градини работят по изготвени здравни планове, съобразени като с изискванията на отдел “Промоция на здраве” към РЗИ, така също съобразени със спецификата на заболяванията в съответното  детско заведение.

Работи се по здравни оздравителни кампании по повод международни и национални дни,свързани със здравен проблем.

По изготвен план за здравна просвета се изнасят теми за  простудните заболявания; закаляване; двигателна активност; хранене; дневен режим и др.

            Редовно се провеждаха обучения на персонала, срещи с родителите.Медицинските специалисти ежедневно получават информация от родителите за състоянието на децата – здравословно и емоционално; информира се за проблеми с имунизациите, алергиите и навиците на всяко дете.

            Във всички детски заведения се организират и провеждат профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитни заболявания при децата.

           В детските градини санитарно-хигиенното състояние е на много високо ниво.Медицинските сестри ежедневно правят проверка на групите, коридорите, за почистване на спални помещения, занимални, тоалетни, мивки, офиси. Прави се суха стерилизация на съдовете за хранене за 1 ½ ч. след всяко тяхно използване, почистват се дворовете на детските градини и площадките за игра.Един път в седмицата се прави основно почистване. Ежедневно се почиства и дезинфекцира кухненския блок.

            Добра е връзката с РЗИ.Текущите проверки и предписанията, които са направени от тях се изпълняват в срок.

            Периодично се прави дератизация на всички помещения в детските градини против насекоми и гризачи, а тревните площи се обработват против насекоми.

            Всяка седмица заедно с помощник – възпитателите се обсъждат проблемите, свързани с хигиената на заведенията.

            Медицинските сестри заедно с домакините на детските градини проверяват годността на всички хранителни продукти, които се внасят в заведението.

             Ежедневно се прави филтър на посещаващите деца.Болните своевременно се отстраняват от детските градини.

            Опаразитяването с  Pediculis  capitis/главни паразити/ е сведено до нула.

            Следи се за здравословния режим на децата - хранене, активен отдих, сън.Правят се закалителни процедури в зависимост от сезона и възрастта на децата.

            Медицинските шкафове разполагат с лекарства и превързочен материал, необходими за първа помощ.

            Медицинските сестри работят съвместно с учителите по различни теми със здравна тематика.

 

                                         ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

1.Според данните, които са събрани от медицинските специалисти, обслужващи здравните кабинети в детските заведения не е постигнато пълно обхващане на децата с профилактични прегледи от личен лекар.

2.При децата до 6 години, водеща е патологията на дихателната система.

3.В детските заведения редовно се провеждат закалителни процедури, физкултурни занимания и престой на чист въздух за намаляване на заболяванията.

4.Опита на водещите детски градини, утвърждаващи здраве се предава в останалите с цел:

  • Създаване на условия за физическо, умствено, социално и духовно благосъстояние на децата, посещаващи детската градина.
  • Обучение на детето в предучилищна възраст в здравословен начин на живот, характеризиращ се със следното: устойчивост на стреса и на вредните за здравето фактори, които могат да доведат до злоупотреба и зависимост.
  • Задоволяване на нуждите на децата – спонтанна игра, която развива самообучението.
  • Свободно движение – да имат добър всекидневен режим и правилно балансирано хранене.
  • Поощряване самоуважението – естествено развитие на детето.

            Целият персонал е отдаден всеотдайно за опазването и възпитанието на децата от детските градини.