Проверка на местни данъци и такси по интернет

Община Габрово информира собствениците на движимо и недвижимо имущество, регистрирано на територията на общината, че могат да проверяват задълженията за данък недвижим имот, данък върху превозното средство и такса битови отпадъци, чрез интернет. Услугата е налична на адрес: www.gabrovo.bg. Новият пакет услуги включва още бърза справка относно: декларирани недвижими имоти и моторни превозни средства, регистриране патентни дейности, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци и такси.

За регистриране в системата е необходимо въвеждане на ЕГН или Булстат, както и входящ номер и дата на документ, подаден в Дирекция „Местни данъци и такси”. Гражданите и фирмите, които не разполагат с такъв, могат да получат информация на място след представяне на документ за самоличност или пълномощно.