Отчет за дейността на Общински инспекторат за първото полугодие на 2012 г.

 

През първото полугодие на 2012 г., общинските инспектори извършиха 2 155 проверки. Констатираха 561 нарушения на наредбите приети от Общински съвет – Габрово. Съставиха 473 писмени предписания, 450 от които са изпълнени.

С Актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ са констатирани 69 нарушения, издадени са 35 Наказателни постановления/НП/. Общият размер на определените глоби по издадени НП е 4 720лв. От тях в рамките на първото полугодието са платени едва 1 250 лв.

Изготвени са 289 писмени отговора по жалби, молби и писма от граждани.

Констатирани нарушения по Наредба за чистотата в Габровска община – 9 бр. АУАН.

Нарушения на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово – 1 бр.

Констатирани нарушения по Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово –  24 бр. АУАН.

Нарушения на текстове от Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово – 9 бр. АУАН.

Констатирани нарушения по Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово – 16 бр. АУАН.

Констатирани нарушения по Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово – 2 бр. АУАН.

Констатирани нарушения по Наредба №2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, парковете, лесопаркове на територията на община Габрово– 2 бр. АУАН.

На основание чл. 44 от Закона за опазване на селскостопанското имущество са съставени  5 бр. АУАН.

На основание чл. 34, ал.1, т. 2 от Закона за народните читалища е съставен 1 АУАН.

Изпратени са 267 бр. писма за доброволно погасяване на неплатени в законоустановения срок дължими суми по глоби, наложени за административни нарушения по приетите наредби от ОбС – Габрово и закони, упълномощаващи Кмета на Общината.

Предадени за принудително събиране на задълженията от публичен изпълнител /НАП и ЧСИ/ са 84 нарушители.   

 

Извършени са 129 проверки по изпълнение на Договор №515-БС-08/29.12.2008г. с предмет сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистота, включително и зимното поддържане на територията на община Габрово, за които са съставени КП /констативни протоколи/ и 94 проверки по сигнали на граждани / по които е взето отношение/.    

През май 2012г. бяха предприети мерки по почистването на строителни отпадъци  по западен обходен път в отсечката между Чехлевци – Донино, със съдействието на фирма „Росстрой”.

 

По Закона за движение по пътищата в частта „неправилно паркиране и престой”, бяха констатирани 938 нарушения. На част от нарушителите са съставени предупредителни протоколи, а на 746 водачи на МПС е наложена глоба с фиш. Общата стойност на фишовете за отчетния период е 21 310 лв. От тях в рамките на месеца са платени 442 фиша на стойност 12 430 лв. За сравнение, през 2011г. за същия период за били съставени 1 256 фиша.

 

На телефонен номер /070014410/ за сигнали на граждани за периода са постъпили 649 сигнала.

- Замърсяване на публичн площ  -    6 бр.

- Проблеми свързани с бездомни кучета    -   18 бр.

- Проблем с пътната настилка  -    4 бр.

- Липсващи капацина шахти -  9 бр.

- Улично освтление - 299 бр.

- Радио точки - 214 бр.

- Проблеми свързани с диви животни  -  5 бр. 

- Сметосъбиране и сметоизвозване -  11 бр.

- Зимно поддържане  -  83 бр.

По тях е взето отношение и в случаите, когато това е било необходимо, е върната обратна информация до подателите.

 

На територията на град Габрово за първото полугодие на 2012 г. са новорегистрирани 92 кучета, които са с поставен микрочип. От началото на годината до месец юни инспекторите от Общинския инспекторат извършиха 127 проверки свързани с реда и условията за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово. Написани са 53 предписания на собственици на домашни любимци и са съставени 9 акта за установяване на административно нарушение. Сред най-честите нарушения на собствениците на кучета са престои и преминаване на кучета през детски площадки и училищни дворове, свободно пускане на куче извън разрешените и обозначени места, и липса на регистрация.

За гражданите бяха подготвени и раздадени книжки с Наредба № 10 за реда и условията за притежаване и отглеждане на кучета и информационни материали, свързани с регистрацията на кучетата, заплащането на годишните такси за притежаване и отглеждане на кучета до 31 март 2012г., подробна информация за кастрацията на домашните любимци - ползи, поставяне на микрочип и други.

Заплатените такси от собственици на домашни кучета за отчетния период са на стойност – 2 218 лв.

През първото полугодие на 2012 г. служителите от Приюта за безстопанствени животни /ПБЖ/ са заловили 375 бездомни кучета. От тях 129 са кастрирани, 41 кучета са предадени на собственик /осиновени/, 62 са предадени за надзор на представители от сдружение за защита на животните, а 65 са евтаназирани. Останалите кучета след обработка са върнати по местата, от които са заловени, съгласно изискванията на Закона за защита на животните.

За първото полугодие в Община Габрово са постъпили 18 сигнала и 11 писмени жалби от граждани до Управителя на ПБЖ, по които е взето отношение съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Полезна информация за гражданите, желаещи да си осиновят куче за домашен любимец от приюта, може да бъде намерена на електронен адрес: http://gabrovo.bg/index.php?c=380&i=1544

 

През юни 2012г. инспекторите са извършили 17 проверки на лица, извършващи хотелиерство, които са длъжни да водят регистри на настанените туристи, да ги заверяват ежемесечно в Община Габрово и да подават информация за реализираните нощувки, съгласно изискванията на Закона за туризма. По време на проверките не са констатирани нарушения.

 

През април служителите от Общински инспекторат при Община Габрово извършиха 29 проверки за изясняване на обстоятелствата, декларирани по чл.15, ал. 5, касаещи освобождаване на физически и юридически лица от такса битови отпадъци, за техни имоти, които не се използват. Резултатът от проверките показва, че част гражданите са попълнили декларации с невярно съдържание. На нарушителите са съставени АУАН от Дирекция МДТ – Габрово.

           

Чрез системата за видеонаблюдение на територията на гр. Габрово, през първото полугодие на 2012 г. бяха установени 14 нарушения, извършителите на които са санкционирани. Чрез видеозаписи от системата, на полицейските органи беше предоставена информация за 5 престъпления.