Административни услуги на местни данъци и такси

 

№ по ред

Наименование на услугата

Експресна

 

Експресна

Бърза

Обикновенна

срок за изготвяне

цена

срок за изготвяне

цена

срок за изготвяне

цена

срок за изготвяне

цена

1.

Удостоверение за данъчна оценка - образец

До един работен час

30,00

 Един ден

15,00

Три дни

10,00

14 дни

5,00

2.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ- образец

До един работен час

30,00

 Един ден

15,00

Три дни

10,00

14 дни

5,00

3.

Издаване на удостоверение за декларирани данни - образец

До един работен час

30,00

 Един ден

15,00

Три дни

10,00

14 дни

5,00

4.

Удостоверение за платени местни данъци и такса битови отпадъци - образец

До един работен час

30,00

 Един ден

15,00

Три дни

10,00

14 дни

5,00

5.

Издаване на дубликат на документ за платени местни данъци и такса битови отпадъци - образец

 

 

Един ден

9,00

Три дни

6,00

7 дни

3,00

6.

Копие от подадени декларации по ЗМД Т - образец

 

 

Един ден

15,00

Три дни

10,00

7 дни

5,00

7.

Заверка на ДД по чл. 14 от ЗМДТ - образец

 

 

Един ден

1,00