отдел "Обществени поръчки, концесии и публично - частни партньорства"

стая 106

тел. 312