Нов образец на декларация за облагане с туристически данък

Със Заповед № ЗМФ-1697/18.12.2012 г. на Министъра на финансите е утвърден нов образец на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък. Декларацията се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Декларацията  се подава в срок до 30 януари на 2013 г. в Дирекция „Местни данъци и такси”, ул. „Райчо Каролев” № 4. Данъчнозадължени са лицата, предлагащи нощувки.

Размерът на дължимия данък се определя, като броя реализирани нощувки за всеки месец от годината се умножи по размера на данъка за съответната категория средство за подслон или място за настаняване.

Декларацията може да изтеглите от тук.