Център за обществена подкрепа

18 Септември 2014, 13:19

Габрово, пл. „Възраждане“ 1 (задния вход на зала „Възраждане“, ет. 2)
тел: 066/ 809 818

Ръководител: Светла Андреева

e-mail: dcsir@abv.bg

 

„Център за обществена подкрепа“ е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел да се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; превенция на насилието и отпадане от училище; деинституционализация и реинтеграция на деца; обучение в умения за самостоятелен начин на живот и социална интеграция на деца от институции; консултиране и подкрепа на семейства в риск; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Социалната услуга е с капацитет 20 места.

Дейността на Центъра е насочена към работа с ученици от всички училища и гимназии; деца с училищни проблеми и поведенчески трудности и техните семейства; деца, освободени от възпитателни училища, интернати; условно осъдени непълнолетни правонарушители; деца с проблеми в общуването и невъзможност за справяне в социална среда.

Видове услуги, предоставяни в ЦОП:

 • Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;
 • Социално консултиране - подкрепа за изграждане на умения за автономност, повишаване социалната компетентност на потребителите;
 • Психологическо консултиране;
 • Образователна подкрепа – мотивиране и подкрепа при включване в или предотвратяване на отпадането от образователната система;
 • Социална работа със семейства в риск –  планиране на нуждите на детето за отглеждане в семейна среда; развиване на умения за общуване, бюджетиране, търсене на работа (индивидуална работа, консултиране, придружаване, посредничество)
 • Социална работа с деца в риск – деца с противообществени прояви. Основният подход е консултативен и аналитичен, при който се дава възможност на детето за себеизява; развитие на социални умения за общуване, самоконтрол, справяне с конфликти, асертивно поведение;
 • Професионално консултиране;
 • Педагогическа подкрепа по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца.
 • Психологическа работа с деца и жени, жертви на насилие – подкрепа за преодоляване на последиците от преживяното насилие, подкрепа на семейството;
 • Превенция и работа с деца, застрашени от или отпаднали от училище и техните семейства;
 • Реинтеграция и работа с деца от специализирани институции за деца;
 • Мобилна социална работа;
 • Кампании в общността, целящи информиране и разпознаване на актуални проблеми; превенция и предпазване.

В Центъра работи квалифициран екип от специалисти, включващ ръководител, социални работници, психолог и педагог.

Потребителите на социалната услуга не заплащат месечна такса. Лица, желаещи да ползват услугите на Центъра, е необходимо да подадат молба /по образец/ до директора на дирекция „Социално подпомагане“ - Габрово.

Работното време на Центъра за обществена подкрепа е от 08.30 до 17.00 часа, от понеделник до петък.