Дневен център за деца и младежи с увреждания

18 Септември 2014, 12:28

Габрово, ул. “Никола Балканеца” 24

тел: 066/882 040

Директор: Светла Григорова

e-mail: gddp@abv.bg

http://www.child-centre.info

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания е социална услуга в общността, свързана със задоволяване на ежедневни здравни, рехабилитационни потребности на деца и младежи с увреждания. Центърът е с капацитет 20 места. Потребители на услугата са деца и младежи на възраст от 3 до 29 години с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и множествени.

В Центъра работи екип от специалисти, включващ рехабилитатор, социален работник, медицинска сестра, специален педагог, психолог и логопед.

В социалната услуга се предоставят следните дейности:

  • Рехабилитация и физиотерапия на потребителите;
  • Психологична интервенция - фамилна и индивидуална психотерапия;
  • Логопедични занимания;
  • Педагогическа подкрепа за възпитание и обучение;  
  • Свободни дейности - рисуване, занимателни игри, екскурзии и други;
  • Работа с родители – организиране и провеждане на групови срещи с родители;
  • „Монтесори” терапия – разширяване културата на децата/младежите, дейности от ежедневието и  самообслужването и други;
  • Провеждане на лечебна езда  -  конна база в село Костенковци.

В Центъра са създадени условия за корекционно-компенсаторна работа с децата и младежите, придобиване на полезни навици, подобряване на физическото, интелектуалното и емоционално състояние на потребителите. Подкрепя се социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки потребител на социалната услуга. По преценка и желание на семейството, детето/младежа може да посещава заведението целодневно или почасово. Центърът разполага с организиран транспорт за потребителите на услугата.

Родителите на деца/младежи, желаещи да ползват услугите на Центъра, е необходимо да подадат молба /по образец/ до директора на дирекция „Социално подпомагане“ - Габрово.

Потребители на социалната услуга до 18 годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години не заплащат месечна такса. Потребителска такса се заплаща от лица над 18 години, които са неучащи, в съответствие с Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Дневен център за деца и младежи с увреждания се управлявана от Фондация „Грижи за деца с увреждания” по сключен договор с Община Габрово за предоставяне на социалната услуга.

Работното време на Дневен център за деца и младежи с увреждания е от 08.30 до 17.00 часа, от понеделник до петък.