За радиото

През септември 1944 г. започва да работи първата общинска радиоуредба в Габрово. На 1 октомври 1944 г. е изнесен първият габровски радиочас. Общинският барабанчик Пенчо Цонев заменя барабана с микрофон и започва да чете първите съобщения по радиоуредбата. През 1945 г. е назначена първата щатна говорителка, която се казва Пенка Пенчева – дъщеря на барабанчика ...

В наши дни Общинско радио – Габрово се развива като структура на бюджетна издръжка. Сред местните радиооператори по смисъла на Закона за радиото и телевизията то е единствената обществена медия. Излъчва радиопрограма с общ, политематичен профил в диапазон от 9:00 до 10:00 и от 15:00 до 16:00 часа всеки делничен ден. От 25 януари 2011 г. Община Габрово притежава Удостоверение № 02-033 за регистрация като обществен кабелен радиооператор, издадено от Съвета за електронни медии. Общината е собственик и поддържа кабелна радиомрежа до почти всички населени места на своята територия с около 6 хиляди абонати, от които не събира такси. На радиото са предоставени за безвъзмездно ползване помещения от сграда-частна общинска собственост. Редакцията и студиото са напълно компютъризирани.

Необходимостта от местна обществена медия е достатъчно осезателна на фона на останалите комерсиални радиа, които излъчват в региона. Общинското радио има вярна аудитория, която се нуждае от предавания с преобладаваща журналистика, с по-високи изисквания към културата на речта и чистотата на езика. С обособяване и ясно разграничаване на търговските от другите предавания, балансирано съотношение между българската, европейската и чуждата музика. С възможност за популяризиране на местните музикални творци и изпълнители.


Цели

Целите на Общинско радио – Габрово, като обществен оператор, са:

⇒  да информира точно и навременно за събитията и процесите в общината, като осведомява слушателите си и за най-важните новини от страната;

⇒  да бъде комуникатор между слушателите, местната власт, предприемачите, културните и образователните среди, както и всички други обществени кръгове;

⇒  да подпомага развитието на гражданското общество в региона и да служи за коректив на местното самоуправление;

⇒  да дава сервизна, търговска и всякаква друга полезна информация на своите слушатели;

⇒  да популяризира местното културно-историческо наследство, постиженията на творците в областта на културата и изкуството, да дава познание за миналото на града и рода, за религията и за обичаите;

⇒  да служи за забавление и отмора, с възможност слушателите сами да избират музиката и да се поздравяват по различни поводи.


Дейности

⇒  производство на собствена продукция;

⇒  селекция на музикално съдържание, звукови сигнали, рубрики, документалин записи и рекламна продукция;

⇒  излъчване на програмата от апаратно-студиен комплекс;

⇒  други спомагателни дейности.


Принципи

В програмната си политика Общинско радио – Габрово се придържа към следните принципи:

  добронамереност към всички обществени, политически, общински, държавни и други кръгове, организации и институции, както и към отделните личности;

⇒  достоверност при отразяване на събитията, без политически, националистични, верски и други прояви, накърняващи интересите на отделни групи или личности пристрастия;

⇒  спазване на етични и нравствени норми и постоянна ангажираност към проблемите на духовното израстване на децата и младежите;

⇒  публичност и прозрачност, свобода на словото при лична професионална отговорност, приемственост и колегиален стил на отношенията, екипност;

⇒  обособяване и ясно разграничаване на комерсиалните от другите предавания, преимуществено присъствие на журналистическите предавания;

⇒  спазване на етичния кодекс на българските медии;

⇒  поставяне на високи изисквания към културата на речта и чистотата на езика;

⇒  осигуряване на информация, предназначена за и от хората в неравностойно положение, недопускане на призиви към насилие и посегателства върху човешките права, на порнография, цинизми и други унижаващи личността форми;

⇒  популяризиране на местното фолклорно наследство и музикално богатство, както и постиженията на габровските творци;

⇒  с програмата си радиото е част от системата за ранно оповестяване при бедствия, аварии и катастрофи.


Звукови сигнали

                Звуков сигнал 1 - прослушай

                Звуков сигнал 2 - прослушай