Утвърдени правила за подаване на документи, приемане и изписване на деца от детските ясли на територията на община Габрово

22 Юни 2013, 12:38

I. Общи положения

1. Настоящите правила уреждат реда и начина за подаване на документи, прием на деца, записване и  изписване от детските ясли на територията на Община Габрово

2. Правилата се разработват в съответствие с Наредба № 26 от 18.11.2008г. изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г.

на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

3.Списъчния състав на децата не трябва да надвишава 22/двадесет и две/

           

II. Подаване и приемане на документи

1. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до  3 годишна възраст.

2.При кандидатстване за прием в детска ясла родителите представят заявление, копие от удостоверение за раждане на детето и  документ  удостоверяващ предимство по  т.1.3 от Раздел III.

3.Приемането на документи се извършва от директора на детското заведение или от упълномощено със заповед от него лице. Издава се пореден вх. № на заявлението, след вписване във входящия дневник.

4. Приемане на документи се извършва до 30.04. на текущата календарна година.

5. Обявяването на списъците с приетите деца   става на видно място във всяко детско заведение до 10.05.

6. В двуседмичен срок от обявяването на списъците, родителите на приетите деца писмено декларират записването на детето си в съответната детска ясла. След изтичане на двуседмичния срок в  случай, че не е постъпила  писмена декларация се класират следващите по списъка деца.

 

III. Прием и изписване на деца

1.Децата се приемат в детските ясли от директора на яслата след обявяване на класирането.

2.При предсрочно изписване или напускане  и освобождаване на място, деца се приемат целогодишно от списъците на чакащите.

3. С предимство се приемат:

 • деца, на които поне един от родителите или друг член на семейството е с инвалидност от  71% до 100%;
 • деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, както и на загинали в изпълнение на служебния си дълг;
 • трето и следващо дете на многодетни родители и деца-близнаци;
 • деца, чиито родители са редовни студенти;/майката и бащата/
 • прието друго дете в същата ясла;
 • деца настанени за отглеждане в приемно  семейство,съгласно чл.26 от Закона за закрила  на детето
 • деца от семейства,в които поне един от родителите е действащ медицински работник  за детски ясли

 

IV. Записване

1. Необходими документи:

 • копие от удостоверение за раждане на детето;
 • здравно- профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;
 • изследвания на кръв и урина , извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;
 • изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);- Poliomielit  и DTK по  3 приема и
 • Trimovax.
 • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издаден от личния лекар на детето;

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

2. Родителите /настойниците/ на новоприетите деца се запознават с Правилника за дейността на детската ясла, в частта за права и задължения на родителите и удостоверяват  с подпис,че ще го спазват.

3. На родителите се предоставя информация за размера на таксата за ползване на детска ясла и изискванията за ползване на преференции, съгласно разпоредбите на Наредба № 17 на ОбС за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

 

V. Изписване

1. Изписването на деца от детските ясли става по Наредба №26/18.11.2008г./изменена в ДВ.бр.36/10.05.2011г./

2. По желание на родителите изписването може да бъде целогодишно, след подаване на заявление до директора на детската ясла в срок най-малко седем дни преди датата на изписване.

3.Датата на изписване се отразява в приемния журнал срещу подпис на родителя/настойника.

4.Децата могат да отсъстват  до 1 последователен  месец по семейни  и до 2 последователни месеца по здравословни причини след подаване на молба до директора и документ, удостоверяващ здравословния проблем /във втория случай/.

5.Директорът има право да изписва служебно деца в случаи на:

- неспазване изискванията на т.4 раздел V.

- при не заплатена постоянна такса и присъствени дни за два поредни месеца.

Настоящите правила имат за цел да уеднаквят реда и начина на подаване на заявления, приема и изписването на деца в общинските детски ясли на територията на Община Габрово. За  не упоменати в тях условия важат разпоредбите на действащата нормативна уредба. Настоящите правила се прилагат след утвърждаването им от Кмета на Община  Габрово.

Правилата са отворени и подлежат на актуализация при промяна в нормативната уредба.