Eкологично образование за устойчиво развитие

13 Септември 2016, 10:42

ВЪЗДУХ

Въздухът е навсякъде около нас, но ние не можем да го видим, нито да го пипнем. Ако обаче въздухът е примесен с малки частици  вещества – от цигарен дим например, той може да се види. Ако въздухът се движи, можем да го почувстваме – чувстваме вятъра. Вятърът може да бъде източник на енергия, той задвижва витлата на вятърните електроцентрали и издува платната на ветроходните яхти. Въздухът може да бъде и под налягане – например когато надуваме гумена лодка или помпаме велосипедна гума. Когато въздухът се затопли - се издига. Хората използват въздуха и за придвижване, някои животни – също. За да съществуваме, ние се нуждаем от въздух. В него има кислород, без който не бихме могли да оцелеем. По въздуха се пренасят както полезни, така и вредни за човека и за околната среда вещества. Не само кислородът и водните капки се носят във въздуха и с облаците, но също и други вещества, които могат да имат неблагоприятно въздействие. Някои от тези дразнещи вещества са продукт на самата природа – например цветният прашец, който причинява сенната хрема. Други дразнещи съставки са димът от горските пожари и пепелта от изригването на вулканите. Все повече вредни вещества са продукт на човека – отработени автомобилни газове, отделяни при производството фабрични и селскостопански газове.

 

ПРОБЛЕМИ

Разрушаване на озоновия слой

Озоновият слой е един от горните слоеве на атмосферата. Той предпазва земята от вредното ултравиолетово лъчение на Слънцето. В резултат на това, че хората използват твърде много флуорхлоридни въглеводороди (ФХВ), озоновият слой изтънява все повече. Такива ФХВ има в аерозолните спрейове, хладилниците и изолационните материали. Напоследък има тенденция да се използват все по-малко ФХВ. Произвеждат се все повече техни заместители. Колкото повече озоновият слой изтънява, толкова повече отслабва защитата му от ултравиолетовите лъчи на Слънцето. В резултат на това, се увеличава вероятността да се разболеем от рак на кожата или да получим възпаления на очите.

Парников ефект

Климатът е изключително важен за живота на земята. Климатът се влияе и променя от емисиите на т. нар. парникови газове. Слънчевите лъчи затоплят земята. Парниковите газове образуват плътна обвивка около нея, така че тя да се охлажда по-малко. Така температурата на земята се покачва. Държавите в света са поели ангажимент в бъдеще да намалят емисиите на вредните за въздуха вещества въглероден диоксид – CO2 и азотен оксид. СО2 се отделя най-вече при изгарянето на бензин и други горива. Така че, ако искаме да спрем парниковия ефект, е добре всички ние да се постараем да изразходваме по-малко енергия.

Летен смог

Високо в атмосферата има твърде малко озон. В близост до земята обаче често има прекалено много. В такива случаи говорим за „летен смог” или за „високи концентрации на озон през лятото”. Подобни концентрации на озон се наблюдават в горещи дни, когато слънцето оказва влияние върху бензиновите изпарения, автомобилните газове, разтворителите или разредителите, като бои например. Вдишването на прекалено много озон или летен смог може да предизвика проблеми с дишането, гадене или главоболие. Летният смог има и икономически последствия. Ако концентрацията на озон се намали с 10% например, печалбата от реколтата на зърнени култури би се увеличила, а разходите за здравно обслужване, лекарства, отпуски по болест и т.н. биха се намалили.

Окисляване

Окисляването на въздуха оказва пагубно влияние върху цели езера и резервати. Киселинният дъжд поврежда сградите. Варовикът например започва да се рони, като по този начин се причиняват големи щети на сградите с културно-историческо значение. Окисляването на въздуха е следствие от химични реакции, предизвикани от прекомерното количество на серен диоксид, азотен оксид и/или амоняк във въздуха. Животновъдството е основният източник на киселинни изпарения, следван от топло-електрическите централи и от движението на превозни средства по пътищата. Други източници на киселинни изпарения са рафинериите за производство на масла и отопляването на сградите.

Опасни вещества

Списъкът на опасните вещества, които попадат във въздуха, е впечатляващо дълъг. Наричаме ги летливи органични съединения (ЛОС). Такива са бензиновите  изпарения, флуорхлоридните въглеводороди (ФХВ), разтворителите. Движението на автомобилите по пътищата е „виновник” за отделянето на половината от всички ЛОС. Един от ЛОС е въглеродният моноксид, който присъства в изпаренията от промишлените пещи. Тези изпарения са смъртоносни. Други ЛОС са диоксините, за които се счита, че са потенциални причинители на рак. Един от начините за тяхното  образуване е неконтролираното изгаряне на домакински отпадъци. Посредством специални филтри и нови техники за изгаряне, отделянето на диоксини във въздуха през последните години значително е намаляло. ЛОС са и химическите средства за борба с вредители по растенията – плевели, насекоми и плесени. Техни източници са селското стопанство и градинарството. В много от случаите 80% от пестицидите попадат в почвата, водата или въздуха. Други опасни вещества, които присъстват във въздуха, са тежките метали като живак, олово, никел, мед, цинк и хром. Автомобилният транспорт и химическата промишленост са двата основни източника на тежки метали.

ПРИЧИНИ

Автомобилен транспорт

След 1990 г. движението на превозни средства по пътищата у нас значително се е увеличило. Непрекъснато нараства броят на личните автомобили, голяма част от които са „втора употреба” или много амортизирани. Всеки личен автомобил изминава средно 10-15 000 км. на година. Емисиите на олово са намалели като следствие от ползването на безоловни горива. С подновяването на автомобилния парк се очаква това количество да продължи да намалява. Емисиите на въглероден диоксид и серен диоксид във въздуха обаче ще се увеличават. Вземането на мерки като използването на безоловно гориво, катализатор, дизел с ниско съдържание на сяра и по-добри двигатели например, не са достатъчни, тъй като на пътя се появяват все повече автомобили, с които хората изминават все повече километри.

Енергия

За производството на електрическа и топлинна енергия често се използват петролни продукти. При тяхното изгаряне във въздуха се отделят много замърсяващи го вещества, като например т.нар. летливи органични газове(ЛОС). Но не само изгарянето на горива води до замърсяване на въздуха. При вноса и разпределението на земен газ например се наблюдава известна загуба на вещество. Една от причините за това е изтичането на газ. Голяма част от електричеството, което ползваме, се произвежда в атомната електроцентрала в Козлодуй. При нея отделянето на вредни вещества във въздуха е ограничено. Така е, защото в този случай отсъства процес на изгаряне. Обикновените топлоцентрали също се усъвършенстват.

КОЙ ЗАМЪРСЯВА?

Домакинствата

Всички ние замърсяваме въздуха. Навсякъде се придвижваме с автомобил. Пътуваме със самолет. Отопляваме жилищата си. Не пестим особено електрическата енергия. А при производството на електричество централите неминуемо замърсяват въздуха. Купуваме всевъзможни неща, които не са ни от първа необходимост. При тяхното производство въздухът също се замърсява, а когато след време ги изхвърлим, изгарянето им с останалите отпадъци причинява повторно замърсяване на въздуха. Позволяваме си да палим огън в градината, а понякога дори сами изгаряме отпадъци вкъщи. Използваме препарати за растителна защита в градината и понякога вредни аерозолни спрейове вкъщи.

Предприятията

Предприятията също замърсяват въздуха. При производството на стоки във въздуха се отделят различни вещества. Някои от тези вещества може да са безвредни, но има и такива, които са опасни или отровни. След като са произведени, стоките трябва да се транспортират. Автомобилният транспорт е основен източник на отработени газове. В момента за превоза на по-голямата част от всички произведени стоки се използва автомобилен транспорт. Когато след време стоките излязат от употреба, те попадат при отпадъците и има голяма вероятност да бъдат изгорени. Това довежда до ново замърсяване на въздуха.

Селското стопанство

Селското стопанство замърсява въздуха чрез използването на изкуствени торове. Част от тези торове се изпаряват и по този начин във въздуха попада амоняк например. Неговата миризма се усеща. Селското стопанство обработва почвата с препарати за борба с вредители по растенията – пестициди за унищожаване на плевелите, предпазване на растенията от болести и вредни насекоми.

ВЗЕМАНЕ НА МЕРКИ

Селско стопанство

В селското стопанство би могло да се използват по-малко препарати за борба с вредители по растенията. Все по-често в почвата се инжектира течен тор. По този начин във въздуха се отделя по-малко амоняк. Още по-добре би било ако се регулира животновъдство и се промени храненето на добитъка.

Предприятия

Предприятията биха могли да поставят филтри във фабричните си комини за да пречистват дима, който се отделя при производството на стоки. Освен това трябва да внесат необходимите промени в производствените си процеси, за да намалят емисиите на вредни вещества във въздуха. За транспортиране на стоките си да използват по-често железопътен или воден транспорт, които замърсяват въздуха по-малко от автомобилния транспорт.

Домакинства

Ние самите бихме могли да употребяваме по-рядко личните си автомобили и вместо това да ползваме обществения транспорт – трамвай, метро, влак или автобус. За кратки разстояния да ползваме велосипедите си или пък да вървим пеша – полезно е за здравето и за фигурата. За да пестим отоплението, трябва да помислим за по-добра изолация на жилищата си. Да обличаме по-топли дрехи вместо да усилваме отоплението. Да използваме спрейове, които не вредят на озоновия слой. Да изключваме радио- и телевизионните приемници, когато не слушаме радио или не гледаме телевизия. Да изключваме осветлението, когато излизаме от помещението. Използването на по-малко енергия ни спестява и доста разходи...

Само ако всеки един от нас даде най-доброто от себе си, вероятно ще можем един ден да се радваме на въздух, в който няма да има и една мръсна прашинка!

Зелен пакет онлайн

Да спасим Земята онлайн