Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за УПИ .....

30 Октомври 2013, 10:39

Преглед решение: