Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за УПИ — ....

30 Октомври 2013, 11:16

Преглед решение: