Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за УПИ -1- за покрит спортен ....

30 Октомври 2013, 11:23

Преглед решение: