Частично изменение „на подробен устройствен план - план за “ застрояване /ЧПУП- ПРЗ/ за части от кв. 165,166,167,168 и кв.176 на гр. Габрово - пл. „Възраждане”

30 Октомври 2013, 11:31

Преглед Решение: