Годишен доклад на звеното за вътрешен одит в Община Габрово.