Регионална библиотека “Априлов-Палаузов”

Адрес: Габрово 5300, пл. “Възраждане” № 23
Тел: 807101
Е-mail: libgab@mbox.contact.bg

www.libgabrovo.com

Библиотека "Априлов-Палаузов" Габрово е най-голямата общодостъпна и богата като фонд библиотека в общината и областта. Тя е духовен наследник на първата българска обществена библиотека, отворена при Априловото училище през 1845 година, като част от нейния фонд и от личната библиотека на Априлов полагат основите на градската читалищна библиотека през 1861 г.
Колекциите включват 268 000 библиотечни единици на български и чужди езици. Ежегодно постъпват нови 4 -5 хиляди единици и се прави абонамент на около 200 заглавия печатни периодични издания. Фондът е универсален включва книги, периодика, картографски, графични, електронни издания от всички области на знанието, художественото слово и изкуствата.
Библиотеката съхранява значителна част от книжовното наследство: 6 ръкописа, 1500 тома и 14 заглавия периодични издания до 1878 г., 20 000 тома и 148 заглавия периодични издания от периода 1878-1944 г.Библиотеката разполага с широкоспектърен справочен апарат в традиционни и електронни версии. Електронният е организиран в локална мрежа, включваща всички структурни звена. Информационните масиви съдържат данни от: Националната библиография, азбучен и предметен каталог, систематичен каталог с над 3000 рубрики, 21 тематични картотеки с близо 6000 рубрики, краеведска картотека с над 200 000 аналитични описания, на базата на които годишно се извършват над 1700 справки.
Достъпът до външни информационни ресурси става посредством Интернет връзки от компютъризирани читателски места.
Чрез Междубиблиотечната заемна служба могат да се предоставят библиотечни документи двупосочно, от и за други библиотеки от страната и чужбина (книга, ксерокопие, електронно копие на пълен текст или част от него).