„Регионален хоспис” ЕООД – Габрово

19 Септември 2014, 14:59

Дряново, ул. „Шипка“ 164

сградата на бивша Общинска болница за активно лечение - Дряново

тел.: 0676/716 66

Директор: Маргарита Иванова

E-mail: hospicegabrovo@mbox.contact.bg

 

„Регионален хоспис” ЕООД – Габрово представлява медико-социална услуга със стационар в гр. Дряново с капацитет 20 места.

Основната цел на услугата е да бъдат обхванати лица с хронично-инвалидизиращи заболявания, които да получат качествена здравна грижа и психо-емоционална подкрепа. Пациентите се обслужват от 5 медицински сестри, лекар, психолог и 3 санитари.

Регионален хоспис - Габрово предлага денонощна професионална грижа и обслужване на лица с прогресивни, хронични и животозастрашаващи заболявания, по седем дни в седмицата.
Пациентите, които ползват услугите на Регионален хоспис са със социално-значими заболявания, а именно: злокачествени новообразования, мозъчен инсулт, болест на Паркинсон, захарен диабет с късен дегенеративен синдром, хронична бъбречна недостатъчност и други.

В Регионалния хоспис се полагат грижи за хора в терминална фаза на заболяването им, при което е необходимо приложението на палиативна грижа. Палиативната грижа е свързана с облекчаване на състоянието им доколкото е възможно, като в същото време се оказва емоционална  и психологическа подкрепа на пациента и неговите близки. Паралелно с медицинската дейност, в Хосписа се отделя специално внимание на психо-емоционалното състояние на пациентите. Важно място заема работата на психолога и на медицинските сестри с близките на ползвателите на услугата, тъй като при тях възникват много въпроси и притеснения, свързани със състоянието на техните близки.

За ползването на услугата потребителите заплащат такса. За лица, жители на община Габрово и  желаещи да ползват услугите на Регионален хоспис ЕООД - стационар гр. Дряново, Община Габрово оказва финансова подкрепа, съгласно правила, приети с Решение на Общински съвет Габрово.

 

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЦИЕНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД -  ГР. ДРЯНОВО С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

 

І. В „Регионален хоспис” ЕООД -  гр. Дряново, се настаняват пациенти с финансова подкрепа на Община Габрово, които отговарят на следните условия:

1. Да е с някое от следните заболявания:

1.1. Злокачествени новообразувания в терминален стадии.

1.2. Състояние след прекаран тежък мозъчен инсулт.

1.3. Паркинсонов синдром.

1.4. Захарен диабет с късен дегенеративен синдром.

1.5. Хронична бъбречна недостатъчност.

Заболяванията се доказват с представяне на документация от прегледи, консултации и изследвания;

2. Да е в тежко здравословно състояние удостоверено с медицински документи.

Тежестта на заболяването се определя във връзка със степента на увреждане на общото състояние и възможността за самообслужване.

3. Да е насочен за настаняване в „Регионален Хоспис” ЕООД - гр. Дряново, от личен лекар, лекар - специалист или по собствено желание.

При тежко здравословно състояние на пациент, който не е в състояние да подготви и подпише заявлението и останалите придружаващи го документи за ползване услугите на „Регионален хоспис” ЕООД -- гр. Дряново, това да се извърши от съпруг/съпруга или роднини по права линия – до втора степен, след представяне на документ, удостоверяващ състоянието на пациента от личен лекар или лечебното заведение.

4. Да е с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Габрово не по-малко от 2 години към дата на подаване на заявлението за ползване услугите в „Регионален Хоспис” ЕООД; (проверява се служебно)

5. Да няма сключен договор срещу задължение за издръжка и гледане;

6. От средно месечната сума на доходите на лицето  и близките (съпруг/съпруга и роднини по права линия до първа степен или, при липса на такива, до втора степен), за 6(шест) месечен период се изважда сумата от 900 лв. и остатъкът е основа за изчисляване средно месечния остатък от дохода, който не трябва да надвишава 560,00 лв. на човек.

.Доказването на това изискване става с представяне на служебна бележка от работодателя, НОИ, Дирекция „Бюро по труда”, за периода от шест месеца, предхождащ заявлението.

  ІІ. Подпомагане и ползване услугите на „Регионален хоспис” ЕООД -  гр. Дряново

1.Община Габрово подпомага финансово със средства от Общинския бюджет пациенти, отговарящи на условията в раздел 1, настанени в „Регионален Хоспис” ЕООД - гр. Дряново, като заплаща 15 лв. на ден престой, със Заповед на Кмета за отпускане на индивидуална помощ на настаненото лице.

  При пациент без близки с родствена връзка по права линия до втора степен и без месечни доходи, цялата издръжка се поема от Община Габрово, със Заповед на Кмета за отпускане на индивидуална помощ.

  При пациент без близки с родствена връзка по права линия до втора степен, но с месечни доходи, лицето предоставя 70% от доходите си за ползване услугите на „Регионален хоспис” ЕООД - гр. Дряново, като останалата част до пълния размер на издръжката се поема от Община Габрово, със Заповед на Кмета за отпускане на индивидуална помощ.

 2. Срокът на пребиваване в „Регионален Хоспис” ЕООД - гр. Дряново, с финансовата подкрепа на Община Габрово, е до четири последователни месеца за календарна година, при наличие на чакащи за настаняване пациенти. При липса на чакащи пациенти, срокът на престоя може да бъде удължен, но не повече от дванадесет месеца, по следния начин:

  - Предложение от Управителя на „Регионален хоспис” ЕООД – гр. Дряново за удължаване престоя въз основа на състоянието на пациента.

  - Становище по горното предложение от Дирекция „Образование и соц. дейности” в Община Габрово.

  - Заповед на кмета за удължаване на престоя.

  Настоящите правила са одобрени с Решение №207/27.08.2015 г. на Общински съвет –Габрово и отменят досега действащите Правила за определяне на пациенти, желаещи да ползват  услугите на „Регионален хоспис” ЕООД – гр. Дряново, с финансовата подкрепа на Община Габрово, приети с Решение №186/28.08.2014 г. на Общински съвет Габрово.