Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на информация, публичност и печатни материали”

23 Септември 2014, 14:59
Отварянето на Плик № 3 „Предлагана цена“, по обществена поръчка с предмет „Осигуряване на информация, публичност и печатни материали”, ще се осъществи на 25.09.2014 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на трети етаж, в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово.
 
При отварянето на ценовите предложения могат съгласно чл. 68 (3) от ЗОП, да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.