Проект на бюджет на Община Габрово за 2015 година

Проектът за бюджет на Община Габрово за 2015 г. е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2015 г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическите документи за развитие на Община Габрово.

Презентация на Проектобюджет 2015