Заместник - кмет

 

 

 

 

 

 

 

арх. Николай Меразчиев 

Заместник - кмет по Устройство на територията, инфраструктура и екология

За контакти : n.merazchiev@gabrovo.bg