Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Необходими документи:

 

Заявление за категоризация на места за настаняване Клас А и Клас Б

 

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 

2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

 

3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

 

4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

 

5. формуляр по образец за определяне на категорията;

 

6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

 

7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове; - (Издава се служебно)

 

8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 

9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

 

 

Такса (хотели, мотели):
до 30 стаи - 500 лв.
от 31 до 150 стаи - 1000 лв.
от 151 до 300 стаи - 1870 лв.
от 301 до 500 стаи - 2750 лв.
над 500 стаи - 5000 лв.

150 лв. при промяна на обстоятелствата /промяна на собственика на обекта или лицето, извършващо дейност в обекта

 

 

Такса (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, бунгала, къмпинги):

до 20 стаи – 250 лв.

дт 21 до 40 стаи – 500 лв.

от 41 до 60 стаи – 940 лв.

от 61 до 100 стаи 2500 лв.

над 100 стаи – 5000 лв.
150 лв. при промяна на обстоятелствата /промяна на собственика на обекта или лицето, извършващо дейност в обекта/


* При подаване на документите се заплаща 1/2 от таксата
* Срок на валидност: 5 години

Срок за извършване: до 60 дни

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

 


 

Заявление за категоризиране на места за настаняване Клас Б – Стаи за гости, Апартаменти за гости и Къщи за гости – комплексна услуга

 

1. формуляр по образец за определяне на категорията;

 

2. копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;

 

3. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 

4. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

 

 

Такса (стаи за гости, апартаменти за гости, къща за гости):

до 20 стаи – 250 лв.

за едно легло в самостоятелна стая 10 лв.
150 лв. при промяна на обстоятелствата /промяна на собственика на обекта или лицето, извършващо дейност в обекта/


* При подаване на документите се заплаща 1/2 от таксата
* Срок на валидност: 5 години

Срок за извършване: до 60 дни

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07