Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост /в т.ч. удостоверение за наследници/;

Срок за извършване: – 30 дни;

Услугата е безплатна.