Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
4. Схема от Агенцията по кадастър за населените места с кадастрална карта;
5. Квитанция за платена такса;

Срок за извършване: – 14 дни;

Такса: - 15 лв.

За бърза услуга със срок за изпълнение 3 дни, таксата е в троен размер.

Забележка: с искане по тази услуга се издават следните удостоверения:

1. Удостоверение за придаваеми части по силата на влязъл в сила регулационен план;
2. Удостоверение за административен адрес.
3. Удостоверение за имот придобит по силата на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ;
4. Удостоверение за идентичност на имоти.
5. Удостоверение за характеристики на поземлен имот за изготвяне на данъчна оценка
6. Други удостоверения, нерегламентирани в конкретна услуга.


Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01