Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
4 . Геодезическо заснемане в графичен и цифров вид /CAD формат/;
5. Акт 15 със съответните заверки;
6. Квитанция за платена цена на услуга;

Срок за извършване: – 14 дни;

Цена: - 15 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01