Издаване на удостоверение за търпимост на строежи

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
4. Скица на имота от действащ регулационен план;
5. Скица от АГКК / за имоти с одобрена кадастрална карта;
6. Нотариално заверена декларация за годината на строителство на сградата /ако същата не е отразена на плана и планът е одобрен преди 1987г. /;
7. Нотариално заверена декларация за съгласие от съседите, когато сградата не е на изискващото се отстояние от имотната граница /регулационната линия/;
8. Документ за платена такса.

Срок за извършване: – 14 дни;

Такса: - 30 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01