Издаване на удостоверение за реално обособени части от сгради

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
4. Документи за законност на сградата /одобрени проекти, разрешение за строеж, протокол за линия и ниво, акт за узаконяване или др./ или удостоверение за търпимост на сградата;
5. Схема от Агенцията по кадастър за населените места с кадастрална карта;
6. Квитанция за платена такса;

Срок за извършване: – 14 дни;

Такса: - 30 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01