Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
4. Разрешение за строеж;
5. Протокол за линия и ниво – заверен по нива;
6. Акт - Образец 14 за приемане на конструкцията;
7. Документ за платена такса;

Срок за извършване: – 14 дни;

Такса: - 30 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01