Искане за приемане и заверяване на екзекутивна документация

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Издаденото разрешение за строеж;
3. Документ за собственост;
4. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
5. Екзекутивната документация – 2 екземпляра от проекта по всички части;
6. Квитанция за платена цена на услуга;

Срок: 10 дни
Цена на услуга:
20% от цената за одобряване на основния проект, но не повече от 100 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01