Искане за издаване на заверени копия от документи, относно устройство на територията

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
4. Квитанция за платена такса.

Срок – 10 дни.

Такса:
за документи формат А 4 3.00 лв.
за документи формат А 3 5.00 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01