Анализ на качеството на атмосферния въздух и здравния статус на населението в Габрово

8 Юли 2015, 16:32

По данни на мобилна станция Русе е направен анализ за качеството на атмосферния въздух през 2014 г. в Габрово. Измерени са нивата на озон (O₃), серен диоксид (SO₂), азотен диоксид (NO₂), въглероден оксид (CO) и фини прахови частици с размер под 10µm (ФПЧ₁₀) във въздуха, които са едни от основните замърсители на въздуха. Според изискванията на нормативната база по околна среда продължителността на измерването е 51 денонощия, разпределени равномерно по две седмици през всеки сезон.

Влияние върху качеството на атмосферния въздух оказват редица фактори като физико-химичните свойства на съответния замърсител, транспорта, строителните и ремонтни дейности.

От направения анализ на нивата на измерените показатели се вижда, че няма регистрирани превишения на нормите за опазване на човешкото здраве според Наредба №12 от 15 юли 2010 г.

Таблица 1. Пределно допустими концентрации според Наредба №12/2010 година

Показател

Вид на нормата

Стойност

Серен диоксид SO₂

средночасова

350 µm/mᶟ

Серен диоксид SO₂

средноденонощна

125 µm/mᶟ

Азотен диоксид NO₂

средночасова

200 µm/mᶟ

Азотен диоксид NO₂

средногодишна

40 µm/mᶟ

Въглероден оксид CO

максимална осемчасова средна стойност

10 µm/mᶟ

Озон O₃

средночасова

180 µm/mᶟ

Озон O₃

максимална осемчасова средна стойност

120 µm/mᶟ

ФПЧ₁₀

средноденонощна

50 µm/mᶟ

ФПЧ₁₀

средногодишна

40 µm/mᶟ

Анализ на резултатите:

Азотен диоксид NO₂

Извършени са общо 1228 анализа.

Не са измерени средночасови и средногодишни концентрации, превишаващи пределно допустимите. Средночасовите концентрации са в интервала от 1,0 до 98,7 µm/mᶟ, а средногодишната е 15,1 µm/mᶟ - значително под нормата за опазване на човешкото здраве.

Серен диоксид SO₂

Извършени са общо 1226 анализа.

Не са измерени средночасови и средноденонощни концентрации над пределно допустимите норми. Средночасовите концентрации са в интервала от 2,7 до 106,8 µm/mᶟ, а средноденонощните от 2,7 до 24,2 µm/mᶟ

Озон O₃

Извършени са общо 1231 анализа.

Средночасовите концентрации са от 2,0 до 107,8 µm/mᶟ и са в границите на нормата

Въглероден оксид CO

Извършени са общо 1027 анализа.

Средночасовите концентрации са от 0,1  до 2,2 µm/mᶟ и са в границите на нормата

Финни прахови частици с размер под 10 микрона (ФПЧ₁₀)

Изследвани са 51 броя проби за съдържание на ФПЧ₁₀. Броят на превишаванията не надхвърля максимално допустимите 35 пъти в рамките на една календарна година. Най-високите концентрации са измерени през месеците март(73,7; 71,1; 57,0; 55,1 µm/mᶟ ) и ноември (56,8; 56,5; 51,9 µm/mᶟ), когато метеорологичните условия допринасят за задържането на замърсителите в приземните слоеве на атмосферния въздух.

Средногодишната концентрация е под прага на пределно допустимите количества – 34,0 µm/mᶟ

По отношение на здравословното състояние на населението, броят на регистрираните заболявания на дихателната система в Габрово през 2014 г., е на база информацията, подадена в РЗОК от общопрактикуващите лекари и специалисти. Данните са представени на 100 000 население по възрастови групи „0-17“ и „над 18“.

Честотата на регистрираните заболявания на дихателната система в Габрово през 2014 г. е 321 ‰, при 276 ‰ за 2013 г.

Изводи:

Анализът на данните показва, че абсолютният брой и честотата на регистрираните болести на дихателната система през 2014 година са увеличени. Честотата на регистрираните болести на дихателната система при децата е много по-голяма от тази при възрастните. Преобладават острите инфекции на горните дихателни пътища, причина за които са главно вируси, а допълнителната бактериална инфекция допринася за удължаване продължителността на заболяването и появата на усложнения. Заболеваемостта е по-висока през студените месеци от годината и сред децата, отглеждани в колективи. Честотата на заболяванията за двете възрастови групи е по-висока спрямо 2013 г. През 2014 година най-висок е относителният дял на острите инфекции на горните дихателни пътища.

Заключение:

Наблюденията на качеството на атмосферния въздух в Габрово за 2014 г. показват, че няма превишения на пределно допустимите концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. При фините прахови частици има превишаване на пределно допустимите средноденонощни концентрации, като относителният дял и измерените стойности на нестандартните проби са по високи спрямо предходната година. В заключение, не могат да се направят категорични изводи за непосредствено влияние на качеството на атмосферния въздух върху здравния статус на населението в Габрово.

Препоръки за намаляване имисионните нива на замърсителите, с цел ограничаване на тяхното вредно въздействие върху здравето на населението:

 • Механично почистване и измиване на уличната мрежа.
 • Организиране и регулиране на уличното движение.
 • Контрол при изпълнението на строително-ремонтни дейности.
 • Повишаване на енергийната ефективност на жилищните и обществени сгради.
 • Извършване на периодичен контрол на газовите емисии, излъчвани от градския транспорт.

Предприети мерки от Община Габрово за подобряване качеството на атмосферния въздух:

 • Развиване на инфраструктурата на газопреносната мрежа;
 • Проведена кампания за разясняване на правилата за енергийна ефективност сред населението;
 • Забрана за движението на товарни автомобили по определени улици;
 • Ограничаване достъпа на транзитно преминаващи тежкотоварни автомобили и автобуси в централната градска част;
 • Текущ и основен ремонт на пътната настилка на най-натоварените транспортни артерии в града;
 • Въвеждане на система за текущо и генерално почистване;
 • Контрол за възстановяване на улици и тротоари след прокопаването им във връзка с ремонт или изграждане на елементи от техническата инфраструктура;
 • Измиване на улиците с най-високо ниво на запрашеност;
 • Навременно премахване останалото през зимата опесъчаване;
 • Оптимизиране на зимното почистване; поддържане чистотата на местата за обществено ползване;
 • Поддръжка на зелените площи с подходяща дървесна и храстова растителност и добавяне на нова при необходимост;
 • Контрол за изхвърлянето на строителни отпадъци с оглед избягването на формиране на нерегламентирани сметища.