Информация за учебна 2014/2015 година - целодневни детски градини и обединени детски заведения - Община Габрово

29 Юли 2015, 13:10

През учебната 2014/2015 година функционираха седем общински целодневни детски градини и три обединени детски заведения. Записани са 1847 деца на възраст от една до седем години. Във възрастово отношение 5-годишните и 6-годишните деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение, са 888, обхванати изцяло в условията на детските заведения. Броят на 3-4 годишни деца, около 850, посещаващи детските заведения, спрямо предходната учебна година се запазва. Капацитетът на разкритите яслени групи в обединените детски заведения е запълнен.

Средната посещаемост на децата през учебната година е висока – 1385 деца, което е показател за много добри условия, осигурени за отглеждане в детските заведения, както и за създадения авторитет на ЦДГ и ОДЗ пред родителите. В две поредни учебни години средната месечна посещаемост се поддържа на ниво 75% от общия брой записаните деца.

Не се прогнозира спад на децата, посещаващи детско заведение, на територията на община Габрово през следващата учебна 2015/2016 г. Предвижда се сформиране на 76 групи при висока пълняемост на групите от 22 – 25 деца.

Основните акценти в работата на екипите в детските заведения бяха насочени към формиране на устойчиви образователни модели, гражданско самосъзнание, толерантност и уважение, утвърждаване на ключови компетентности при децата чрез прилагане на модерни образователни технологии. През учебната  година персоналът на детските градини работи активно за постигането на поставените цели, проведоха се много мероприятия с родители и общественост.

Обезпеченост с персонал (педагогически и непедагогически)

През учебната 2014/2015 г. в ЦДГ и ОДЗ работиха 144 учители и 132  непедагогически кадри. Всички учители са правоспособни, с висше педагогическо образование, като 79 от тях са с придобита квалификационна степен. Отчетеният брой персонал отговаря на нормативите и е достатъчен за обезпечаване дейността на детските заведения.

През годината голяма част от педагогическия персонал участва в различни форми на квалификация, организирани в детските заведения, на ниво община или министерство. Получени са следните награди: грамота за ОДЗ „Дъга” за участие в Национална кръгла маса на тема „Перспективи за кариерното развитие на младия учител”; присъдени грамоти на две учителки от ЦДГ „Мечо Пух” за участие в Международни научнопрактически конференции в Асеновград; номинирани за учител на годината – Диана Луканова – учител в ЦДГ „Явор” и Десислава Минчева – учител от ЦДГ „Перуника”.

В условията на детските градини са разкрити два логопедични кабинета: в ЦДГ „Явор” и ЦДГ „Мики Маус”, които обхващат голяма част децата, нуждаещите се от такъв специалист. Логопедът в ЦДГ „Явор” работи по седмично разписание с над 40 деца и се отчитат добри резултати от корекционната дейност. Логопедът в ЦДГ „Мики Маус“ работи с деца от района на кв. Младост, включително с ученици І-ІV клас на СОУ „Отец Паисий".

За децата от детските заведения е осигурен психолог. Същият е на разположение при решаване на проблемни ситуации в детските градини и в помощ на педагогическите екипи и на родителите.

Водени от желанието си да предоставят качествено обучение и възпитание на децата, на ниво детска градина, учители взеха участие в разнообразни практикуми, тренинги, беседи и получиха признание сред родителите и колегията.

Материалната база   

Общинските детски заведения са разположени в 17 сгради, които са обновени в последните години, като това създаде по-добра атмосфера на пребиваване в детските градини и се реализираха икономии за отопление и осветление. През 2015 г. в база 2 на ЦДГ „Перуника” е извършено: саниране, ремонт на отоплителната инсталация, подмяна на дървената дограма с алуминиева и на осветителните тела с нови енергоспестяващи.

В зимния сезон на учебната 2014/15 година са газифицирани двете бази на ЦДГ „Радост” и двете бази на ЦДГ „Перуника”. Така общо 6 сгради на 4 детски заведения са газифицирани, което създаде сигурност при отоплението и реализира икономии в бюджетите.

Предстои пускането в експлоатоция на нова сграда в дворните пространства на ЦДГ „Слънце” и през новата учебна година учебно-възпитателния процес ще се осъществява в нея. Изцяло са обновени дворните пространства на същата детска градина.

Извършва се текуща поддръжка на сградите и дворните площи със средства от бюджетите на детските заведения. Застъпени са частични ремонти в кухненските блокове, занимални, умивални, хидроизолации на тераси и др. В края на 2014 г. се изградиха пожароизвестителни инсталации във всички бази на детските градини.

През учебната 2014/2015 г. не се допусна прекратяване на дейността на детските заведения, поради извършване на аварийни ремонтни дейности.

Инициативи и мероприятия (празници, екскурзии, състезания, съвместни дейности с родители, настоятелство или други организации)

 

Изминалата учебна година беше наситена с множество интересни педагогически инициативи и мероприятия за създаване устойчиви нагласи към учене и повишаване на интересите на децата към околния свят, извън държавните образователни изисквания. Открояват се дейности, инициирани с желанието да се направи нещо по-различно и иновативно, съвместно с родителите, различни организиции и образователни институции.

Тържествени концерти пред родители и общественост в зала „Възраждане“ изнесоха децата и педагогическите екипи на ЦДГ „Мики Маус”, ОДЗ „Дъга”, ОДЗ „Ран Босилек”, по повод „155 години Габрово град” и годишнини на детските градини.

Освен традиционните празници по откриване на учебната година, Празници за есента, Ден на християнското семейство, блок-програма за Коледните и Мартенските празници и други, включени в празничните календари на детските заведения, се открояваха следните дейности:

- активно участие на всички детски градини в трите етапа на проекта на Община Габрово „Отпадък с късмет не отива за смет”;

- активно участие в празниците на града, в карнавала на хумора и сатирата, в Миникарнавала;

- участие в конкурса за рисунка „С очите си видях бедата”; „Моето семейство”;

- международни и национални конкурси за детска рисунка - „Искам да бъда”; „Зелен дом – мястото на хората”, „Воскресение Христово” „Обичам моята родина”, „Победи опасността” и др.

- участие в регионален конкурс „Златен славей” и др. прояви, свързани с певческото и танцово изкуство; втория национален фестивал на руска музика и танци  „Пусть всегда будет солнце”;

- всички ЦДГ и ОДЗ взеха участие в регионални и общински прояви, съвместно с АЕК „Етъра”, БЧК, Интерактивния музей, Музей на образованието, Регионален исторически музей – Габрово; Художествена галерия „Хр. Цокев” Габрово, АИК „Боженци”, Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”, Национален парк „Централен Балкан”, спортни клубове и др.

- участие в организираният от Община Габрово ежегоден спортен празник в зала „Орловец”;

- инициативи в Дните на детето, по случай Първи юни - празници „Аз не бързам да порасна”, изложби;

- за подобряване приемствеността между детска градина – училище във всички детски заведения са проведени беседи, срещи, „Бал на приятелството” и др. Непринудено се съчетават ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии. Категорично е мнението, че работата в детските градини е много добра основа за развитие на децата в училище.

- инициативи по темите за безопастност на пътя, като: „Пешеходци и автомобили”, „Опасни и безопасни места за игра”, „На улицата през зимата”, „Моят безопасен път до детската градина” и др.

Работа по проекти          

Детските градини, по инициативи на ръководствата и в съвместни дейности с различни организации – Община Габрово, МОН, НПО, ПУДОС, спортни клубове и др., реализираха през учебната година и към момента работят по редица проекти.

ОДЗ „Ран Босилек” и ЦДГ „Радост” реализираха проекти по ПУДОС, които облагородиха дворните пространства. ЦДГ „Явор” се включи в международен проект ActTogether - be creative! Erazym+, чрез който 10 учители и 120 деца ще се запознаят с историята и културата на други страни. В ОДЗ „Първи юни” се осъществяват дейности по проект BG051PO001-4.1.07-0001 „Включващо обучение”, където се подпомага обучението на деца със специални образователни потребности.

Във всички детски заведения се реализираха спортни проекти по програмите на ММС и с инициативата на спортните клубове на територията на община Габрово, като се увеличи броят на участващите деца в спортни прояви.

Детските градини се включиха и в дейности по схемата „Училищен плод”, чрез които децата получиха пресни плодове и зеленчуци и знания за здравословно хранене. Педагогическите кадри се включват в продължаващият проект „Квалификация на педагогическите специалисти”. По отчетни данни през учебната година 60% от педагозите и голям процент от децата, като в някои детски заведения всички деца, са участвали в дейности по проекти.

Допълнителни образователни дейности

През учебна 2014/2015 г. в детските градини се разшири провеждането на допълнителни образователни обучения по различни направления – спорт, танци, чужди езици, изобразително изкуство. Във всяко детско заведение има застъпени най-малко 4-5 дейности. Интересът на деца и родители е голям, което се потвърждава от броя на децата – участници. През годината са се увеличили броят на включилите се деца в различни форми, като и разнообразието на същите, особено в спортно направление.

С децата са работили школите „Класик“ и „Интензив“ за изучаване на чужди езици, школата за руски език от Национално движение „Русофили-България”, спортни клубове по футбол, карате, баскетбол, йога, гимнастика. Традиционно за града работят и школите по народни танци, балет и изобразително изкуство. Ползите за децата са много – приобщаване на детето към света на изкуството, развиване на музикалните заложби, подобряване на уменията за работа в екип, изучаване основите на чужд език, повишаване на самочувствието им, утвърждаване на физическото възпитание и спорта, като средство за здравословен начин на живот.

Добрата съвместна работа на преподавателите и децата намира израз в многото участия в и извън детската градина. Децата са получили многобройни награди от престижни конкурси: ІV Международен конкурс „Обичам моята родина”, Национален конкурс „Победи опасността”, ХV Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче” и много други. Всичко това подпомага общото развитие и израстване на децата.

Опазване живота и здравето на децата

Условията в ЦДГ и ОДЗ са съобразени с изискванията за безопасна и здравословна среда Прилаганите мерки за опазване живота и здравето на децата са разписани в Правилника за дейността на детското заведение и в Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, с които са запознати служителите и родителите. Това е основна грижа на всеки от персонала, работещ в детско заведение, разписано в длъжностните характеристики..

През изминалата година са изготвени проекти за привеждане на дворните пространства към изискванията на нормативните уредби за безопасност при игра навън. В някои от дворовете на детските градини има изградено видеонабюдение. Засилени са мерките по пропускателния режим в детските градини.

Освен в семейната среда, утвърждаването на норми, правила, ценности и отношения у детето, се повлиява значително и в групата в детската градина. Тук се възпитават навици за хигиена, хранене, сън, възприятия към външния свят. Затова е важен професионалният усет на педагозите, прилагането на изпитани и ефективни подходи и индивидуална работа с децата. През учебната година бяха обгрижвани в условията на детската градина и деца със специални образователни изисквания.

По места се предприемат различни мерки за превенция на деца, проявяващи агресия; учителите посещават обучителни семинари и курсове по темата; провеждат се родителски срещи – Училище за родители, както и тренинги с участието на специалисти от Центъра за обществена подкрепа и педагогическите съветници от учебните заведения.

Не са регистрирани прояви на агресия, в резултат на които да е наранявано дете.

Неразделна част от общата грижа за децата са и обособените и добре поддържани здравни кабинети във всички бази на детските градини. В тях работят подготвени медицински специалисти, със съответните отговорности. Всекидневно се извършва филтър на децата при тяхното постъпване. Следи се за температурите в помещенията. Два пъти годишно се извършват антропрометрични изследвания на децата. Водят се и се съхраняват медицинските картони на децата. Оказва се първа долекарска помощ при необходимост.

За осигуряване на добро хигиенно състояние на обекта, заедно с директора, се грижи медицинското лице и изградените комисии по хигиената.

Заболеваемостта на децата през учебната година е сведена до минимум, с изключение на инфекциозните заболявания. Деца, с видими признаци на заболяване, не се приемат в групите. Контролната дейност на медицинските лица по отношение поддържане добро хигиенно състояние в групите и превенция на заболеваемостта може да се оцени като много добра.

Интеграцията на децата от етнически малцинства

Деца от малцинствен произход посещават почти всички детски заведения. Наред с това се издирват и се обхващат деца в задължителната за обучение възраст – на 5 и 6 години. Целта на екипите в детските градини е създаване на оптимални условия за пълноценно включване на децата от други етноси във всички форми на работа в детската градина, включително и в организираните извънучебни дейности.

Екипите на детските заведения отчитат, че няма инциденти на етническа основа.

Води се превантивна работа по места и за отчетния период не са регистрирани жалби от родители.

Приоритетно се работи за развитието на речта, ниво за владеене на езика, активно участие в различни мероприятия – празници, конкурси, концерти, общуването с връстници и възрастни.

Провеждат се дейности по приобщаване на родителите на децата от етническите малцинства и от смесени бракове към живота на детската градина, чрез участието им във всички изяви на детската група и детската градина.