Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и изкупуване, разкомплектоване и временно съхранение на ИУМПС

30 Юли 2015, 13:34

О Б Я В А

 

 

На основание чл.6, ал.9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

 „Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и изкупуване, разкомплектоване и временно съхранение на ИУМПС“ ,

 

 

с местонахождение: Ванче Михайлов 25, гр. Габрово

с възложител: „КРИСМАР МАТАЛ“ ЕООД

 

Уведомлението за инвестиционно намерение на„КРИСМАР МАТАЛ“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8.15 до 17.00 часа всеки работен ден.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68