Нов образец на декларация по чл. 15, ал. 5 от Наредбата

29 Септември 2015, 15:56

Със Заповед № 147/29.01.2015 г. на Кмета на Община Габрово е утвърден нов образец на декларация по чл. 15, ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово. Декларациите се подават във връзка с не използване на недвижими имоти на територията на Община Габрово през 2016 г. Промяната е свързана с посочване на клиентски номер на ел енергия към "ЕНЕРГО ПРО Варна"ЕООД. Останалите изисквания не са променяни, а именно:
1. Имотът да не се използва през цялата 2016 г.;
2. Имотът да не е деклариран, като основно жилище;
3. Декларацията трябва да бъде подписана от всеки съсобственик/ползвател;
4. Декларацията се подава лично или с нотариално заверено пълномощно;

Образец на декларацията вижте тук