Обява за инвестиционно намерение на Община Габрово

25 Ноември 2015, 17:01

О Б Я В А

във връзка с Приложение №2 към чл. 6 ал.9  на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че Община Габрово има намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

„Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост”

 

с местонахождение: „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост”

с възложител: Община Габрово

Уведомлението за инвестиционно намерение  на Община Габрово е на  разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8.15 до 17.00 часа всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68