Заседание на Общински съвет № 2 от 28.01.2016 г

Приемане Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г. на Община Габрово

Решение 2

Приемане отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. и Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2016 г.

Решение 3

Приложение №1

Приложение №2

Изменения и допълнения на Правилника за съфинансиране на проекти по програма Култура от бюджета на Община Габрово - първо четене

Решение 4

Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2015 г. и Програма за развитие на туризма на територията на община габрово през 2016 г.

Решение 5

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2015 г.

Решение 6

Приложение №1

Приемане на Общински план за младежта за 2016 г.

Решение 7

Приложение №1

Бюджет на Община Габрово за 2016 г.

Решение 8

Приложение №1

Изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово - второ четене

Решение 9

Приложение №1

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - първо четене

Решение 10

Приложение №1

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Габрово с проект 'Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства' по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М90РО001-2.004, 'Услуга за ранно детско развитие',Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020 г.

Решение 11

Изменения и допълнения на Правилника за съфинансиране на проекти по програма Култура от бюджета на Община Габрово - второ четене

Решение 12

Изменение и допълнение на Приложение 2 на Решение № 63 от 26.03.2015 г. на Общински съвет - Габрово, изменено с Решение № 84 от 30.04.2015 г. на Общински съвет - Габрово за безвъзмездно прехвърляне на части от имоти - общинска собственост, засегнати от трасето на обект Път ІІІ5004 'Обход на гр. Габрово' на държавата

Решение 13

Приложение №1

Изменение на Решение № 19/31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 14

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ 'Акад. Иван Гюзелев', гр. Габрово, представляваща Кухненски блок със спомагателни и сервизни помещения към него

Решение 15

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в ОУ 'Христо Ботев', гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина

Решение 16

Предоставяне безвъзмездно за управление част от имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Велчевци на Регионална здравна инспекция - Габрово

Решение 17

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваша паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. 'Станционна' № 9, гр. Габрово

Решение 18

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. 'Станционна' № 9, гр. Габрово

Решение 19

Изменение на Решение № 150/25.06.2015 г. на Общински съвет - Габрово за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект 'Боженско ханче' - публична общинска собственост, находящ се в Архитектурно-исторически резерват /АИР/ с. Боженци, община Габрово

Решение 20

Изпълнение решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 27 август 2015 г. - 23 декември 2015 г

Решение 21

Приложение №1