Строителство на вилно селище - 8 броя едноетажни вилни сгради и столова със застроена площ 780кв.м.

На основание чл.6, ал.9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 

"Строителство на вилно селище - 8 броя едноетажни сгради и столова със застроена площ 780 кв.м в ПИ №14218.315.288 от КККР на град Габрово, община Габрово, област Габрово"

с местонахождение: ПИ №14218.315.288 от КККР на град Габрово, община Габрово, област Габрово

с възложител: Иван Георгиев Йонков

Уведомлението за инвестиционно намерение на Иван Георгиев Йонков е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8.15 до 17.00 часа всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68