Заседание на Общински съвет № 4 от 31.03.2016 г

7 Април 2016, 10:51

Изменение и допълнение на Решение № 8/28.01.2016 г. в т. 18.5

Решение 43

Реализиране на проект на Община Габрово 'Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда' по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020 г.

Решение 44

Вземане на Решение за удължаване срокът за ползване на временен безлихвен заем за погасяване на задължения по договори с изпълнители в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5112112-С001/13.07.2012  г. за изпълнение на проект 'Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово', по които са наложени финансови корекции

Решение 45

Вземане на Решение за удължаване срокът за ползване на временен безлихвен заем за погасяване на задължения по договори с изпълнители в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-С077-268/23.02.2010 г. за изпълнение на проект 'Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово', по които са наложени финансови корекции

Решение 46

Включване на допълнителни обекти по проект 'Почистване от наноси на речните корита на реките 'Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово', финансиран от фонд 'Солидарност' на ЕС по ДБФП №2014BG16SPO001-0015 от 02.06.2015 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд 'Солидарност' по Заявление 2014BG168PO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Решение 47

Приложение №1

Одобряване окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите –ВиК системи и съоръжения между държавата и община Габрово съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите

Решение 48

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на 'ВиК' ООД-Габрово

Решение 49

Вземане на Решение по дневния ред на извънредното неприсъствено Общо събрание на съдружниците на 'ВиК' ООД- гр. Габрово

Решение 50

Приложение №1

Допълване предмета на дейност и приемане на изменение и допълнение на учредителния акт на 'ДКЦ 1 Габрово' ЕООД

Решение 51

Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие 'Гробищни паркове' - Габрово

Решение 52

Приложение №1

Промяна в наименованието на организационната форма на АИР 'Боженци', находящ се в с. Боженците и приемане на Правилник за устройството и дейността на Музей на архитектурно-исторически резерват 'Боженци'

Решение 53

Приложение №1

Приемане на бизнес-програмата за устойчиво развитие на 'Регионален хоспис' ЕООД

Решение 54

Приложение №1

Промяна в поименния състав на комисията по предложения за почетни граждани и носители на почетен знак на гр. Габрово

Решение 55

Промяна в поименния състав на общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите

Решение 56

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ 'Д-р Тота Венкова' АД

Решение 57

Приложение №1

Промяна границите на кметства Гъбене, Гергини, Драгановци, Жълтеш, Поповци и Чарково, посредством присъединяване на населени места

Решение 58

Удължаване срока на договор № 154-ОССД-14/02.04.2014 г., сключен между Община Габрово и Сдружение Ловно-рибарско дружество 'Чардафон' Габрово за управление на рибните ресурси във водни обекти за любителски риболов - яз. 'Синкевица', яз. 'Сеферчер', яз. 'Пача бара', яз. 'Гиргини ІІ', яз. Разсадника' и яз. 'Белчев дол' - публична общинска собственост

Решение 59

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци по реда на чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово

Решение 60

Приложение №1

Одобряване параметри на кредит за текущи разходи на 'Общински пътнически транспорт' ЕООД - Габрово

Решение 61

Приложение №1

Приемане на Отчет за изпълнените дейности през 2015 г., съгласно приетата “Програма за опазване на околната среда на  територията на община Габрово

Решение 62

Приложение №1

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - Габрово за 2015 г.

Решение 63

Приложение №1

Отчет за реализираните дейности при изпълнение на Общинска стратегия за социално включване на Община Габрово през 2015 г. /по приоритетни направления/

Решение 64

Приложение №1

Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2017 г.

Решение 65

Приложение №1

Приемане на Общинска програма за закрила на детето

Решение 66

Приложение №1

Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, собственост на Община Габрово

Решение 67

Замяна на поземлен имот с идентификатор 14218.502.705 по КК на гр. Габрово, собственост на 'Станчо Колев' ЕООД, гр. Габрово с поземлен имот с идентификатор 14218.503.680 по КК на гр. Габрово, собственост на Община Габрово

Решение 68

Молба с вх. № РД-05-01-2/12.01.2016 г. от Атанас Великов Влахов за именуване на улица,, минаваща през имотите му,  с осови точки 209а-209б-209в-209в-209г-209д-209е-226б-226а между кварталите 23 и 26 по плана на кв. Радичевец, гр. Габрово

Решение 69

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот с проектен № 019075 /част от имот 019036/в землището на с. Жълтеш, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за съоръжения на техническата инфраструктура'

Решение 70

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за имот с проектен № 022031 /част от имот № 022030/ в землището на с. Борики, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за складова и производствена дейност'

Решение 71

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот № 021036 в землището на с. Златевци, отреден за 'Жилищно строителство', във връзка с разширяване на площадка върху земеделска земя - имот № 021033 в землището на с. Златевци, община Габрово

Решение 72

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 8, кадастрален район 608 по плана на новообразуваните имоти на местност 'Над селото', землище на с. Борики, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'

Решение 73

Разрешение за изработване на подробен устройствен плана /ПУП/ - Парцеларен план - /ПП/ за трасетата на довеждащите мрежи на техническата инфраструктура до ПИ с идентификатор 14218.35.6 по КК на гр. Габрово

Решение 74

Изменение на Решение № 19/31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 75

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 1, ет. 1, ул. Венец № 10 гр. Габрово/

Решение 76

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.503.674, гр. Габрово - Северна зона/

Решение 77

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Кафе-клуб на ул. Македония № 1/

Решение 78

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.538.72, заедно със сградите, находящ се на ул. 'Генерал Дерожински' № 51а, кв. Етър, гр. Габрово

Решение 79

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /Имот № 047001, находящ се в местността 'Прокора',землището на с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово

Решение 80

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Офис на ул. 'Юрий Венелин' № 16

Решение 81

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.778.75, находящ се в местност 'Узана', община Габрово

Решение 82

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж за изграждане на Православен храм върху имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ 14218.501.505 по КК на гр. Габрово, находящ се на бул. 'Могильо'

Решение 83

Приложение №1