Инвестиционно предложение "Смяна предназначението на част от работно помещение от цех за перилни препарати – монтаж на съоръжение за топене на животинска мазнина за технически цели“

25 Април 2016, 08:41

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 „Смяна предназначението на част от работно помещение от цех за перилни препарати – монтаж на съоръжение за топене на животинска мазнина за технически цели“

с местонахождение: ПИ № 14218.502.478 по КК и КР на гр. Габрово

с възложител: Елена Ненкова Мянкова

Уведомлението за инвестиционно намерение на СД „ЕЛМИРА-МЕ“ гр.Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8.15 до 17.00 часа всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68