Заседание на Общински съвет № 6 от 28.04.2016 г.

5 Май 2016, 14:51

Приемане на окончателен бюджет и отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2015 г.

Решение 85

Годишен Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Габрово 2014-2020 за 2015 г.

Решение 86

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на 'В и К' ООД Габрово

Решение 87

Приложение №1

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на 'В и К' ООД

Решение 88

Приложение №1

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото  редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ 'Д-р Тота Венкова' АД

Решение 89

Приложение №1

Отпускане на еднократна индивидуална парична помощ на Зорница Красимирова Гугова и Донка Христова Христова, необходима за заплащане на пътните разноски до Израел

Решение 90

Приложение №1

Приемане на документи, представени от „Общински пътнически транспорт' ЕООД в изпълнение на чл. 32, ал.б от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност

Решение 91

Приложение №1

Приемане на документи, представени от „Диагностично консултативен център - 1' ЕООД - Габрово в изпълнение на чл. 32, ал.б от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност

Решение 92

Приложение №1

Приемане на документи, представени от „Регионален хоспис' ЕООД в изпълнение на чл. 32, ал.б от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност

Решение 93

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 34, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти на местност 'Кръста', землище на с. Поповци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'

Решение 94

Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план на кв. 42 по плана на с. Велковци, община Габрово

Решение 95

Допускане за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.711.6 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с отреждане на имота, за авторемонтни дейности, административно обслужване и жилищно строителство'

Решение 96

Учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на параклис 'Възкресение Христово' върху имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ - за параклис от кв. 28 по плана на с. Новаковци, община Габрово

Решение 97

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение 'Пациенти с онкологични заболявания и приятели', върху обособена част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. 'Македония' № 1

Решение 98

Застраховане на имоти - частна общинска собственост на основание чл. 19, ал. 2 от ЗОС

Решение 99

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Апартамент № 6, бул. Трети март № 27, гр. Габрово

Решение 100

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.504.98, ул. Георги Кирков № 14, гр. Габрово

Решение 101

Приложение №1

Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и физическо лице върху УПИ ХVІ-313,314 - за производствена и складова дейност /ул. 'Орловска'/

Решение 102

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 1, ет. 1, ул. 'Д-р Тота Венкова' № 19, гр. Габрово

Решение 103

Приложение №1

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землище Драгановци за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от НРПУРОИ

Решение 104

Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Гъбене, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 105

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед  № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция земеделие Габрово

Решение 106

Вземане на Решениe по дневния ред на свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД – гр. Габрово

Решение 107

Приложение №1

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Габрово” и с почетния знак на града

Решение 108