Заседание на Общински съвет № 8 от 26.05.2016 г.

2 Юни 2016, 15:18

Промяна в поименния състав на постоянни комисии на Общински съвет - Габрово

Решение 109

Промяна в поименния състав на постоянната комисия за извършване на проверка за установяване на конфликт на интереси

Решение 110

Кандидатстване на Община Габрово по Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд

Решение 111

Определяне на максималния брой на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Габрово, утвърждаване на Ред и условия за разпределение на общия брой автомобили между превозвачите и определяне на минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за 1 километър пробег

Решение 112

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Габрово пред Фонд 'Социална закрила' с проект 'Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж', част от 'Заведения за социални услуги', гр. Габрово, ул. Ивайло № 13

Решение 113

Отменяне на Решение № 101/23.12.2015 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 114

Приложение №1

Еднократно финансово подпомагане на Даниел Копчев за участие на сина му Мартин Даниел Копчев, ученик от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, във Финала на International Challenge (SIMOC) в Сингапур

Решение 115

Приложение №1

Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод, заедно с необходимия сервитут на трасето, част от подобект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка”, в частта му, преминаваща през общински поземлен фонд, извън границите на урбанизираната територия на община Габрово

Решение 116

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Парцеларен план /ПП/ във връзка с отреждане на имот № 049026 в землището на с. Кози рог -'за производствена и складова дейност за фураж и фуражни смеси, административна дейност и трафопост' имоти №№ 049015, 049016, 049018 в землището на с. Кози рог - 'за животновъдна ферма'; имоти №№ 049005, 049025 в землището на с. Кози рог - 'за производствена и складова дейност'

Решение 117

Предоставяне безвъзмездно за управление част от имот - публична общинска собственост, находящ се в с. Поповци на Национален музей на образованието - Габрово

Решение 118

Приложение №1

Учредяване възмездно право на ползване на Михаил Димчев Димов, върху имот - частна общинска собственост № 018037, находящ се в земл. Кметовци за устройване на постоянен пчелин

Решение 119

Изменение на Решение № 19/31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 120

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 73290.615.80 и сграда в с. Трънито/

Решение 121

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост - ПИ 14218.508.185, находящ се на ул. Осми март № 3, гр. Габрово

Решение 122

Приложение №1

Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общ. администрация

Решение 123

Приложение №1