Анализ на качеството на атмосферния въздух и здравния статус на населението в Габрово през 2015 г.

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД ГАБРОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

                Община Габрово е включена в утвърден от Министъра на околната среда и водите годишен график на мобилна станция Русе през 2015 година. Тази станция измерва нивата на озон (O₃), серен диоксид (SO₂), азотен диоксид (NO₂), въглероден оксид (CO) и фини прахови частици с размер под 10µm (ФПЧ₁₀) във въздуха.

                Според изискванията на нормативната база по околна среда продължителността на измерването е 56 денонощия, разпределени равномерно по две седмици през всеки сезон.

                В гр. Габрово контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой, се осъществява в стационарния пункт за мониторинг „Община Габрово“, пл. Възраждане №3. Данните за качеството на атмосферния въздух са на база обобщените резултати от измерванията от мобилната автоматична станция на ИАОС.

Таблица 1. Пределно допустими концентрации според Наредба №12/2010 година

Показател

Вид на нормата

Стойност

Серен диоксид SO₂

средночасова

350 µm/mᶟ

Серен диоксид SO₂

средноденонощна

125 µm/mᶟ

Азотен диоксид NO₂

средночасова

200 µm/mᶟ

Азотен диоксид NO₂

средногодишна

40 µm/mᶟ

Въглероден оксид CO

максимална осемчасова средна стойност

10 µm/mᶟ

Озон O₃

средночасова

180 µm/mᶟ

Озон O₃

максимална осемчасова средна стойност

120 µm/mᶟ

ФПЧ₁₀

средноденонощна

50 µm/mᶟ

ФПЧ₁₀

средногодишна

40 µm/mᶟ

 

Влияние върху качеството на атмосферния въздух оказват редица фактори:

 1. Физико-химичните свойства на съответния замърсител в съчетание с климатичните условия през годишните сезони допринасят за задържането им в приземните слоеве и допълнителното образуване на различни други химични съединения.
 2. Транспорт – Интензивността на автомобилния транспорт нараства непрекъснато и това води до задръствания в пиковите часове. При определени климатични условия вредните емисии се задържат в приземните слоеве на въздуха.
 3. Строителни и ремонтни дейности – През 2014 г. се извършиха строително-ремонтни работи по Проект „Воден цикъл“, които допринасят за повишаване на нивото на праха в атмосферния въздух.

Анализ на резултатите

Азотен диоксид NO₂

Извършени са общо 1226 анализа.

Не са измерени средночасови и средногодишни концентрации, превишаващи пределно допустимите. Средночасовите концентрации са в интервала от 0 до 114 µm/mᶟ, а средногодишната е 14,3 µm/mᶟ( при 15,1 µm/mᶟ за 2014 година ) - значително под нормата за опазване на човешкото здраве.

 

Серен диоксид SO₂

Извършени са общо 1227 анализа.

Не са измерени средночасови и средноденонощни концентрации над пределно допустимите норми. Средночасовите концентрации са в интервала от 2 до 24 µm/mᶟ, а средноденонощните от 2,7 до 12,5 µm/mᶟ. Измерените максимални стойности на средночасовите концентрации през 2014 г. са до 106,8 µm/mᶟ, а средноденонощните до 24,2 µm/mᶟ

Озон O₃

Извършени са общо 1224 анализа.

Средночасовите концентрации са от 0 до 126 µm/mᶟ и са в границите на нормата, но по-високи от измерените през 2014 г.(107,8 µm/mᶟ )

Въглероден оксид CO

Извършени са общо 1038 анализа.

Средночасовите концентрации са от 0  до 3,7 mg/mᶟ и са в границите на нормата, но по-високи от измерените през 2014 г.(2,2 mg/mᶟ )

 

Финни прахови частици с размер под 10 микрона (ФПЧ₁₀)

Средногодишната концентрация е под прага на пределно допустимите количества – 20,0 µm/mᶟ,и е по-ниска в сравнение с тази за 2014 година -  34,0 µm/mᶟ

 

Извод: от направеният анализ на нивата на измерените показатели за качеството на атмосферния въздух се вижда, че няма регистрирани превишения на нормите за опазване на човешкото здраве според Наредба №12 от 15 юли 2010 година.

 

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

                Броят на регистрираните заболявания на дихателната система в град Габрово през 2015 година е на база информацията, подадена в РЗОК от общопрактикуващите лекари и специалисти. Данните са представени на 100 000 население по възрастови групи „0-17“ и „над 18“

Анализ на резултатите:

Честотата на регистрираните заболявания на дихателната система в град Габрово през 2015 г. е 181 ‰, при  321 ‰ за 2014 г. и  276 ‰ за 2013 г.

 

 

Изводи:

 1. Абсолютният брой и честотата на регистрираните болести на дихателната система през 2015 година са намалели в сравнение с предходните две години.
 2. Честотата на регистрираните болести на дихателната система при децата е много по-голяма от тази при възрастните. Преобладават острите инфекции на горните дихателни пътища, причина за които са главно вируси, а допълнителната бактериална инфекция допринася за удължаване продължителността на заболяването и появата на усложнения. Заболеваемостта е по –висока през студените месеци от годината и сред децата отглеждани в колективи.
 3. Честотата на заболяванията за двете възрастови групи е по-ниска спрямо 2013 г. и 2014 г.
 4. През 2015 година отново най-висок е относителният дял на острите инфекции на горните дихателни пътища.

Заключение:

                Наблюденията на качеството на атмосферния въздух в гр.Габрово за 2014 г.показват, че няма превишения на пределно допустимите концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. По показатели  серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон измерените максимални средночасови стойности са по-високи от тези за 2014 година. В заключение, не могат да се направят категорични изводи за непосредствено влияние на качеството на атмосферния въздух върху здравния статус на населението в гр.Габрово.

Препоръки за намаляване имисионните нива на замърсителите, с цел ограничаване на тяхното вредно въздействие върху здравето на населението

 1. Механично почистване и измиване на уличната мрежа.
 2. Организиране и регулиране на уличното движение.
 3. Контрол при изпълнението на строително-ремонтни дейности.
 4. Повишаване на енергийната ефективност на жилищните и обществени сгради.
 5. Извършване на периодичен контрол на газовите емисии, излъчвани от градския транспорт.
 6. Насърчаване на озеленителните и залесителни мероприятия.

Предприети мерки от Община Габрово за подобряване качеството на атмосферния въздух

 1. Намаляване емисиите от битовия и обществен сектор, отопляващ се с твърдо и течно гориво:
 • Развиване на инфраструктурата на газопреносната мрежа;
 • Реализиране на проектите за енергийна ефективност на общински сгради;
 1. Намаляване на емисиите от транспорта
 • Текущ и основен ремонт на пътната настилка на най-натоварените транспортни артерии в града;
 • Въвеждане на система за текущо и генерално почистване;
 • Контрол за паркиране на зелени площи;
 • Контрол за възстановяване на улици и тротоари след прокопаването им във връзка с ремонт или изграждане на елементи от техническата инфраструктура;
 1. Намаляване на праховите емисии от уличните платна и откритите площи:
 • Изготвяне на регистър на уличните дървета и озеленените площи и неговото поддържане и актуализиране;
 1. Намаляване на емисиите в резултат на провеждане на строително-рементна дейност:
 • При изграждане и ремонт на пътища и тротоари да се правят бордюри, монтирани над нивото на почвата в зелените площи, чрез което се предотвратява отмиване на почвата върху пътното платно.

 

Пълен анализ можете да изтеглите от тук