Инвестиционно предложение на Невелин Великов Вачков във връзка с чл6.ал.9 от Наредбата за ОВОС за "Ползване на воден обект с цел риболов и аквакултури"

Приложение № 2

                                                     към чл. 6

                                             

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

I.   Информация за контакт с възложителя:

     1.  Име, местожителство, гражданство на възложителя

Невелин Великов Вачков

(физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)   

2.   Пълен пощенски адрес

гр. Габрово, ул. ”Чавдар” № 1

3.   Телефон, факс и e-mail GSM: 0898 688 458;  e-mail velimira7@abv.bg     

4.   Лице за контакти

Невелин Великов Вачков

II.   Характеристики на инвестиционното предложение:    

1.    Резюме на предложението

Ще се изгради ново рибно стопанство, разположено в собствени имоти, което включва клетки за отглеждане на пъстърва - 6 броя с обща площ 0,525 дка и рибарник за угояване на риба с площ 1,801 дка. За осигуряване на необходимата вода ще се изгради водохващане на дере, приток на река Синкевица.   

2.    Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

            Разширяване дейността на дружеството

3.    Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения. 

Няма връзка с други дейности. 

4.    Подробна информация за разгледани алтернативи. 

Не са разглеждани  алтернативи.

5.        Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Рибарникът ще се изгради в поземлени имоти, собственост на Невелин Великов Вачков край с. Трънито,  община Габрово,  област Габровска в местностите „Габрака” и „Урука”.

Поземлените имоти са със следните идентификатори: 14218.473.1; 14218.473.2; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11; 14218.261.55 и 14218.261.85.   

6.  Описание на основните процеси (по проспектни  данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от     приложение № 3 към ЗООС

Общата площ на рибарника е 2,326 дка. Водата от водохващането се подава до клетките за пъстърва по гравитачен път. След преминаването през тези клетки се подава към рибарника за угояване на риба, като със спирателни кранове се регулира в кой участък да се излива водата. Излишната вода се събира в приемно-изпускателната шахта и от там с тръбопровод се зауства в река Синкевица.       

            Предвидените изкопни работи ще са на дълбочина до 1,10 м без да се използва взрив. 

7.   Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.  

            Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, както и строителство на трайни и масивни сгради. Достъпът до рибарника се осъществява по селскостопански път общинска собственост, достигащ до поземлен имот 14218.473.2,  а от него до водохващането има временен горски път през имотите, собственост на Невелин Великов Вачков.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.    

            При експлоатацията на рибарника се предвижда поддръжка и ремонт при необходимост на приемно – изпускателната шахта.  

9.   Предлагани методи за строителство. 

            Няма   

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.  

            Изкопаните земни маси ще се използват за оформяне на земно насипните стени на рибарника в съседните имоти 14218.473.1 и 14218.473.8, които са собственост на Възложителя.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.   

            Във фаза на експлоатация инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Отпадъците при отглеждането на риба се превръщат в биомаса, която ще се оползотворява практически изцяло от другите водни обитатели.

Ще се генерират незначителни количества отпадъци от обслужващия персонал. Битовите отпадъци ще се събират ежедневно в контейнери за разделно сметосъбиране.и извозват периодично от общинска фирма.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.   

            Не са предвидени мерки, тъй като ИП не предполага отрицателно въздействие върху околната среда.

            Предвиждат се 6бр. басейни за пъстърва и рибърник за угояване на риба, които ще се    поддържат в състояние, в което да се благоприятства развитието на водната фауна. Почистване и обогатяване на рибарника с торове, за да се стимулира водната растителност, а оттам да се повиши присъствието на микроорганизми, които са в основата на водната хранителна пирамида.

За намаляване отрицателните въздействия върху околната среда е необходимо:

Да не се засяга по никакъв начин прилежащата растителност извън имотите, определени за строителство и не се  унищожава трайната дървесна растителност. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.

Спазването на определени ветеринарно-санитарни изисквания–зарибителният материал трябва да произхожда от здрави рибовъдни стопанства. Транспортните средства и съдовете, с които ще се превозва рибата трябва да бъдат добре почистени и дезинфекцирани. Паралелно с това зарибителният материал ще се обслужва с отделен рибовъден инвентар и ще се провеждат профилактични противопаразитни третирания.

Неотменни елементи от технологичния процес са профилактичната дезинфекция при експлоатацията на рибарника и басейните за пастърва, и рибовъдния инвентар, целящи унищожаването на патогенните агенти във външната среда.

13.   Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

            За рибарника не се предвижда изграждане на ел. захранване. В процеса на строителство ще се използва агрегат.

            Предвижда се изграждане на захранващ водопровод. Излишната вода от рибарника ще се събира в приемно-изпускателната шахта и от там с тръбопровод ще се зауства в река Синкевица, без да се променят състава и свойствата ù.    

14.   Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.  

            Разрешително за ползване на повърхностен водния обект, след като се построят рибарника и басейните за пъстърва.

15.   Замърсяване и дискомфорт на околната среда.   

            След реализирането на инвестиционното предложението не се очаква отрицателно влияние върху компонентите на околната среда. Няма паметници на културата и защитени територии. Експлоатацията на рибарника няма да влоши екологичното състояние на района. Ползваната вода ще се зауства отново в дерето без да се променят състава и свойствата ù.

16.   Риск от аварии и инциденти. 

            Не съществуват никакви рискове от инциденти свързани с околната среда.

III.   Местоположение на инвестиционното предложение    

1.   План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.  

            За реализиране на ИП се предвижда промяна на предназначението на имоти с идентификатори: 14218.473.1; 14218.473.2; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11; 14218.261.55 от „пасище” и „неизползваема нива” с цел застрояване с „Рибарник” (хидротехническо съоръжение). 

            Не се предвижда промяна на  трайното предназначение на имот с идентификатор 14218.261.85, тъй като водохващането ще се изгражда върху малка площ върху която в момента няма никаква растителност.

            Водохващането ще има координати: 42 51` 54,8” N;   25 14` 16,4” E;   H=492.60 м

            Заустването ще има координати:       42 51` 58,8” N;   25 14` 16,0” E;   H = 479.20 м

Обектът не представлява заплаха за опазване на околната среда. В близост до имотите, където ще се осъществи инвестиционното предложение няма защитени зони и защитени територии. Рибарникът не попада в зони, подлежащи на здравна защита и неговата експлоатация няма да ги засегне.   

2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.    

            Няма съществуващи и бъдещи ползватели на земи.

3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

            Съседните и разположените в близост земи ще запазят статута си, няма да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното придложение.

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

            Имотите не попадат в защитени зони, защитени територии, санитарно – охранителни зони. Нямат влияние върху околната стена.  

4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.    

            Природните ресурси няма да претърпят никакви вредни въздействия.

5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

            Алтернативи за местоположение не са разглеждани, тъй като това е единственият възможен вариант за осъществяване дейността на Възложителя.

IV.   Характеристики на потенциалното въздействие

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):    

1.   Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. 

            В близост до имотите, в които ще се изградят рибарника и басейните за пъстърва  няма чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони и други от Националната екологична мрежа.

Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.

Като цяло, не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят на качеството на атмосферния въздух в района.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

2.   Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.    

            След реализирането на инвестиционното предложението не се очаква отрицателно влияние върху елементи от Националната екологична мрежа. 

3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

            Няма въздействие.

4.   Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).    

            Няма

5.   Вероятност на поява на въздействието.  

            Изключително малка е вероятността от поява на значително въздействие. Такава е възможността само при аварийни случаи-експлозия или пожар или внезапни природни бедствия.     

6.   Продължителност, честота и обратимост на въздействието.    

7.   Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.    

След изграждането на обекта, експлоатацията му няма да оказва отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на хората.

8.   Трансграничен характер на въздействията.    

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му.